Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■Manasse:

Edoch, Heere, de tijd

Tankelijn: (dreigend). Gij kleingeloovige!

Manasse: (bukt zich bang ineen). Heere!

Tankelijn:

Buk verder door kniel houdt u biddende men

[komt Everwacher, uw snoer, houdt u afzijdig in gebed

TOONEEL VUL (Walther en de Provisor komen uit de kapel). fWalther:

Broeder Isward, ge kunt blijven!

T a n k e 1 ij n: (fluisterend).

Dank, jonker. Doch ziet, mijn broeders zijn in gebed. Zij moesten God's zegen afsmeeken voor uw verdere reize.

(Manasse buigt verder voorover, om een verraderlijken glimlach te verbergen. Everwacher veinst geestesafwezigheid).

Walther: (ontroerd). O, edele broeders!

De Provisor: (gejaagd). Maar als ze nu niet meekomen

Manasse: (als in extase). Ik dank u, Heer, voor uw verhooring.

|fan ke 1 ij n: (niet recht bedacht). f Wat?

Sluiten