Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk, tot een dieper inzicht in onze gevoelens en gemoedsaandoeningen te geraken. (Leuvensche Bijdragen Deel 9. 1912).

Intusschen zijn wij hiermee toch ook nu reeds aan een voorloopig bevredigend antwoord gekomen van onze laatste vraag. En mij rest dus niets meer, dan mijne her en der verspreide invitaties te herhalen.

Ben ik erin geslaagd, bij sommigen mijner lezers belangstelling voor dit versukkelde en toch zoo loonende onderdeel der psychologie gaande te maken, en voelen misschien eenigen hunner lust om 't een of ander onderdeel nader te onderzoeken, dan kon misschien een korte mededeeling ertoe leiden dat wij samen nader voeling gingen houden.

Maar ook zonder dat zal ik mij g e 1 u k k i g rekenen, dat ik in deze nieuw geopende boekenreeks over „Nederlandsche Kunst" eenige ideeën heb mogen ontwikkelen of kiempjes heb mogen zaaien die vroeg of laat zeker tot wasdom zullen gedij en.

Gelukkig, zeg ik. Want hebben het positivisme, juist door zich alleen op de zinnelijk waarneembare feiten te werpen, en het individualisme, door iederen gezichtskring moedwillig te beperken, de moderne wetenschap van de wijsbegeerte vervreemd ; ónze open oogen zullen zoeken en blijven zoeken naar wat hooger en dieper achter die feiten schuilt, ónze organische samenwerking zal altijd weer nieuwe gezichteinders openen, en zoo zullen w ij ten slotte weer de wetenschap met de wijsbegeerte verzoenen.

Gelukkig, zeg ik. Want de wijsbegeerte met de positieve wetenschap in verbond — let wel op, waarde lezer, we kunnen geen van beide missen ! — leidt ons vanzelf op tot de kennis en den dienst van Hem, Wien te kennen en te dienen onze modern-wetenschappelijke wereld nog niet verstaat, maar Wien te kennen en te dienen alleen gróótgelukkig maakt !

Sluiten