Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

adeldom. Beide zouden zich telkenmale elkander offeren, beide telkenmale elkander winnen, en voor hun offer aan het een-zijn in een liefdevollen en dankbaren glimlach der groeiende Menschheid het loonend geluk ontvangen...! Sindsdien stond onze gedraging voor eeuwig vast. Zie! daar rolt Fantasia's reiskoets den wijd-open weg op naar uw slot, een fanfare trillert, de gastvrije poort vliegt open, de wonderschoone Illusie treedt eruit.... Haar te zien, voelt ge, is haar lief te hebben .... Roept zij uw gastvrij heid in voor een dag ? . . . . 0 mochten het jaren zijn! Neen, zóó, ge weet het, zoudt ge Waarheid niet beminnen noch zóó ontvangen.

En evenwel ! De torenwachter riep nog het volgend

uur niet af, of ook de stem van het oeroud verdrag heeft in uw ziel geklonken. En ge nadert de schoone in een angst voor een aandreigend en nooit te vergoeden verlies en ziet

haar steelswijs aan maar uw hart juicht óp, nu ge haar

geheim ontdekt, nu plots in haar verstrengd gelaat ook die

andere ziel ging open en 't is U of ge haar nu eerst

moógt beminnen en ge U niet voor uw liefde te schamen hoeft : Zij is óók : Waarheid — Welnu, deze IllusieWaarheid, deze twee-éénheid, die wij duurzaam beminnen, voor wie onze liefde het wankelmoedige niet kent, verschijnt ons slechts in kunst en immer in kunst, maar — zóó plötsehng-hartverwinnend als ik 't daar schetste, verschijnt zij ons slechts, indien de groote kunstenaar haar mysti-

sche eenheid heeft gezegend En indien al, na de eerste

verrukking, U op eenig spanningsmoment een twijfel overvalt — één blik dan slechts op het aangezicht zijner schepping is U voldoende : ge ziet dat die schoonheid waarheid, die waarheid schoonheid is. — Zoo dan wordt de houding van uw geest eene van liefde en volledige overgave

Anders dit alles bij den kleinere : ge aarzelt, ge vergelijkt onwillekeurig en nauwelijks bewust met de realiteit om U heen ; ge past en meet, ge wikt "en weegt, ten slotte keurt ge goed, ge kunt niet anders zeggen dan: dit is kunst dit is goed werk. Ge gaaft U gewonnen aan het streng-gekeurde feit ; het was geen „coup de foudre", er was geen overgave. — Dit alles móet zóó zijn, wijl de kleineren U de realiteit hunner voorstelling suggereeren louter door de zeer zeker zuivere, zeer zeker psychische, maar in de ver-

Sluiten