Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen op dat oogenblik te dompteeren, slaagt hij erin ze zoover te brengen, dat zij door dién brandenden hoepel springen, dan zijn ze ook voor goed zijn slaven, maar lijdt hij op dat oogenblik de nederlaag, dan is hij reddeloos veroordeeld en verloren 1 Eenmaal in die sfeer van het waar-gemaakte wonderbaarlijke opgenomen, heeft de lezersgeest niet één verzetgedachte meer, en zonder een wenkbrauwfronsing gelooft hij verder alles, gelooft hij ook, dat David Machiel op dien beslissenden voorzegden nacht zich kwetsen moest en van pijn bezwijmen, zoodat hij het wachtvuur niet kon doen opvlammen en hem, uit zijne onmacht ontwaakt, geen andere keus meer bleef, dan het kruit in het vuur te rollen : de wonderbare profetie eens als feit aanvaard, heeft al het voorzegde, nu het gebeurt, van het toev a 11 i g h e i d s p 1 an op dat der doorlichte noodwendigheid geheven. Dit alles kan men echter niet inzien of men begrijpt ook op hetzelfde oogenblik, dat men eene andere voorname schoonheid heeft ontdekt, die men, innig en feilloos verweven met het geheele werkje als zij is, bijna hadde voorbijgezien : de compositorische, in zulk een mate hier aanwezig als zelfs voor Augusta de Wit, die een componiste van hoogen rang is, buitengemeen lijkt, en meer in 't bijzonder valt dan de subtiele fraaiheid dézer conpositorische, en psychologische, vondst op: David Machiel blijkt volkomen te hebben vergeten — en dientengevolge vergeet de lezer het al evenzeer — op welke wijze, in het profetisch visioen, de stormzee bij de nachtelijke schipbreuk werd verlicht: door een ontploffing I Daaraan denkt hij niet en trouw gaat hij voort, eiken avond, tien jaren lang, zijn houtvuur op de kaap te ontsteken. Niettegenstaande hij gezien èn gehoord heeft, weet hij niet; schoon juist hijzelf voorbestemd is, dat deel der voorzegging in vervulling te doen gaan, is dat juist het eenige waaraan hij niet denkt 1 En terwijl het visioen hem feitelijk voorspelde zijn offerdood, op het oogenblik dat zijn zoon wederkeert, gelooft hij, dat het voorspelt dat hij hem zal weerzien ! Dit is niet alleen I vol van de duistere en vlijmende tragiek der antieke orakelspreuken, wier waarheid niet minder tot deels misleidende onwaarheid in den hoorder werd, maar het is overheer-

Sluiten