Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouw Scharten schrijft:

,,Plots stond een bruin-geUvreid mannetje voor ons ; gedienstig de hand aan zijn petklep van „„wagon-lits".

„,,'t Laatste bericht", fluisterde hij, aan ons oor bijna, of hij een strikt geheim aan ons alleen verraden wilde, ,, ,,'t laatste bericht is, dat ze de express uit Rome om 11.45 verwachten".

„Wij schrokken. Nog een uur voor den boeg ! Wij dankten ook voor het zoo vriendelijk uit eigen beweging gebrachte bericht .... Het bruin-gelivreide mannetje bleef voor ons staan, sloeg nogmaals aan ; vaag ging er iets onbehaaglijks door ons hoofd, van dat het toch om een fooitje te doen was geweest . . . ." *)

Mooi, mevrouw ! zduden wij willen zeggen. Héél ethisch en zoo echt rooskleurig-menschlievend, zoo braaf-van-alleshet-beste-willende-denken door u gevoeld. Maar eilieve, zoo zouden wij er ook in één adem aan willen toevoegen — en „stappen" we nu maar meteen van onze onheusche snurkvergelijking „af" — valt 't u niet op, dat de meest typische bourgeois-satisfaits na een copieus clubmaal, zoo denken ? . . . . — Een burger, niet waar, van dit edele en verdienstelijke soort, geraakt dan zoo'n beetje onder het dessert en een fijne sigaar aan het soezen. Het is een soort vettige gelukzaligheid, die hem overhuift. Hoe mooi is de wereld toch en hoe goed zijn alle menschen, wat heeft die kok nou niet lekker voor hém gekookt en die fijne Havanna expres voor hem die verre, overzeesche reis gemaakt .. en die lichten en kleuren .... en alles, alles .... het is vól van goedheid en toewijding jegens hem .... en zoo is nou de heele wereld, geluk en vrede met mekaar .... om hém heen.... — Hij zou het, zeg ik u, een heel gewoon ding vinden, als God de Heer nu, gelijk bij Swedenborg's maal in zijn Londensche kamer, in lichtglanzen gehuld bij hem binnentrad, maar inplaats hem, zooals Hij Swedenborg deed, een norsch „Eet niet zoo veel 1" toe te voegen, tot hem zeide : „O lieve en waardige man, voor dit moment, dit schoone en hooge oogenblik, jou zóó te zien eten en drinken, daar-

') Spatiëering van mij.

Sluiten