Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De „Schabische Merkur" geeft van dezen brief een vertaling. De schrijver dan acht de encycliek een veroordeeling van de grootste geleerden, die der katholieke Kerk en den Heiligen Stoel met onverdachte trouw zijn toegewijd. Hij betoogt, dat de Kerk in Duitschland zich verheugt in een sterkeren bloei dan ergens in Italië. „En niettemin" — schrijft hij — „schijnt gij onze door vroomheid en geleerdheid uitstekende theologen te vervolgen, als waren ze de ergste vijanden van de Kerk. Toch is hun eenig doel alles in Christus te hernieuwen. Maar zij gelooven dit doel eer te zullen bereiken, wanneer zij, rekening houdend met de teekenen des tijds, in zekeren zin met nieuwe wapens en met gebruikmaking van de moderne wetenschap den christelijken godsdienst trachten te verdedigen. Vergeefsch is uw pogen om het rad van den tijd terug te zetten en de jaren terug te roepen die door bijna alle ontwikkelden als duister worden beschouwd. Is het niet veel verstandiger om rekening te houden met den nieuwen tijd ?"

En zoo gaat het voort!.... Zal den schrijver van dezen brief eenzelfde lot treffen als den opstellers van het Italiaansche protest: nl. de excommunicatie? Naar de „FrankfurterZeitung" meldt is ook de oprichter en priester-redacteur der modernistische „Renaissance", Dr. Müller, door den aartsbisschop van München disciplinair gestraft.

Dr. Jozef Müller, een der voornaamste banierdragers van het zoogenaamde Hervormings-katholicisme heeft reeds verscheidene werken over literair-historische, wijsgeerige en godgeleerde onderwerpen het licht doen zien. Van deze geschriften werd een in 1899 verschenen werk over het „Hervormings-katholicisme door den H. Stoel veroordeeld. Tot zijn overige werken behooren o. a.: die over den Duitschen humorist Jean Paul, over de „Philosophie van het Schoone", het „Systeem der philosophie", „Het sexueele leven der natuurvolken en der Christenvolken", zijn eigen levensbeschrijving: „Het leven van een priester in onze dagen" enz.

e. Den le. Juli 1911 richtte Z. H. Paus Pius X een schrijven aan Kardinaal Ferrari van Milaan en aan de overige bisschoppen van Lombardije. De breve handelde over de journalistiek van sommige roomsche bladen en bevatte o.a. den volgenden passus:

Wij vermanen U, zoo spreekt de Paus tot de Bisschoppen, nauwlettend ervoor te waken, dat zij, wier taak het is in deze biaden te schrijven, niet alleen nooit afwijken van het leergezag der Kerk bij de verdediging en de verspreiding der Katholieke leer, maar ook dat zij met eene godsdienstige nauwgezetheid al de voorschriften van den H. Stoel zullen opvolgen. Daar zijn immers zekere dagbladen die een doorloopende strekking hebben om de Katholieken te overreden zonder protest te laten de schade aan den godsdienst toegebracht door hen, die met omkeering der maatschappelijke orde, den eigendom der Kerk vernietigd en hare vrijheid hebben onderdrukt; bladen, die de Katholieken overreden zich niet te bekommeren over het onrecht den H. Stoel aangedaan en over de nog hardere maatregelen welke de vijanden tegen de Kerk nemen; bladen die

Sluiten