Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fondament, waarop het stond, mannen als Roeren, Bitter, Oppersdorff, Weisz, Kreuckemeijer e. a. zouden er nooit aan hebben gedacht zich schrap te stellen tegen de huidige Centrumsleiders.

Door het voorafgaande, onder A. door mij ontwikkelde, argument is reeds duidelijk genoeg gebleken, dat er in het Centrum wel degelijk iets veranderd is.

Zelden las ik ter verdediging eener stelling zulk een oppervlakkig, zulk een eenzijdig betoog als dat, wat de Roermondsche hoogleeraar in zijn brochure ter afkamming van „De Maasbode" geleverd heeft.

Eenzijdigheid vooral is het karakterestieke van dit strijdschrift, door de Nederl. Kath. Pers met zooveel bravour aangekondigd en na zijn verschijnen door diezelfde Pers om niet ver te zoeken redenen zoo opvallend doodgezwegen. De besprekingen, daaraan in de kath. Pers gewijd, waren niet van de Redacties zelf maar van gelegenheids-recensoren, die al even slecht en al even eenzijdig geinformeerd zijn als de auteur zelf.

Die door mij gesignaleerde eenzijdigheid blijkt vooral hieruit, dat juist niet één citaat van hen, die het Centrum in de oude banen willen terugvoeren, in de geheele brochure voorkomt.

Geen woord verneemt ge er in b.v. van Roeren, den man, die in de onderhavige kwestie zooveel licht voor den lezer had kunnen ontsteken en wiens beide brochures „Zentrum und Kölner Richtung" en „Veranderte Lage des Zentrumsstreits" zoo klaar en duidelijk een beeld van den toestand geven, dat hij reeds velen van het Duitsch Katholiek publiek, dat ook schromelijk eenzijdig is en nog wordt voorgelicht, de oogen geopend heeft, zoodat onder dat publiek reeds een heele kentering in opvattingen merkbaar is en onlangs door een niet-integraal Duitsch orgaan de klacht werd aangeheven, dat het getal der „Integralen" zoo schrikbarend toeneemt. \})

(1). Aangezien nog in de laatste dagen door een zeer oppervlakkig recensent van Geurts' brochure beweerd is, dat Roeren zoo goed als geisoleerd staat in Duitschland (zie polemiek in „De Tijd" van Vrijdag 17 April j.1.) kan het zijn nut hebben hier meê te deelen, dat Roeren naar aanleiding van zijn brochure „Zentrum und Kölner Richtung", die in Augustus van verleden jaar verscheen, een buitengewoon groot

Sluiten