Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welker jurisdictie tusschen, onderscheidene Provinviën of Landschappen is verdeeld of in verschil geweest.

56. De vergadering der Staten-Generaal bestaat tut vijf en vijftig Leden. Deze worden benoemd door de Staten der bovengemelde Provinciën of Landschappen in de volgende evenredigheid:

Uit Gelderland 6. „ Holland 22. „ Zeeland 3. „ Utrecht 3. „ Vriesland 5. „ Overijssel 4. „ Groningen 4. ,, Braband 7. „ Drenthe 1.

57. Zij hebben zitting gedurende drie jaren. Een derde van hen valt jaarlijks uit volgens een daarvan te maken rooster. De eerste aftreding zal plaats hebben met den 1 November 1817.

De uitvallende zijn dadelijk weder verkiesbaar.

58. Het blijft aan den Souvereinen Vorst voorbehouden, om in het vervolg eene wet voor te dragen, waardoor aan de Edelen of Ridderschappen uit elke Provincie of Landschap een zeker evenredig aandeel onder het getal der leden van de Staten-Generaal wordt verzekerd, ten minste een vierde van het geheele getal

59. Tot leden der vergadering van de Staten-Generaal zijn alleenlijk verkiesbaar Nederlanders, bereikt hebbende den vollen ouderdom van dertig jaren en daar te boven, zijnde Ingezetenen van de Provincie of Landschap waaruit zij worden genoemd. Zij mogen eikanderen niet nader bestaan dan in den derden graad van bloedverwantschap of zwagerschap.

60. De Leden der Staten-Generaal kunnen niet te gelijk zijn leden van eenig regterlijk Kollegie of van de Rekenkamer, noch ook eenige aan den Lande comptabelen post bekleeden.

De Leden der Staten-Provinciaal, in de Staten-Generaal geroepen wordende, houden op Leden der StatenProvinciaal te zijn.

Voorts kunnen tot de Staten-Generaal niet benoemd

Sluiten