is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Raalte schrijft nu verder: „Mijn pad en de nu op handen zijnde eerste nederzetting is aan vele bezwaren onderworpen, doch nu, zeker zijnde van de uitstekende voorrechten van dit land, zoo verheug ik mij dagelijks in dezen weg, en ben verblijd hierover, dat ik eenigermate het ijs gebroken heb voor velen mijner dierbare vrienden, voor velen in druk levende kinderen Gods; volslagen vrijheid in Godsdienstoefening en opvoeding der kinderen; alsmede de zekerheid dat een iegelijk, die werken wil, in overvloed werk en land, en broodgevend werk en land, vinden kan, is mij van te veel gewicht," dan dat ik mij in mijnen weg niet verheugen zoude. En nu zal ik zwijgen van die burgerlijke vrijheid en ruimte, welke ik echter heb leeren schatten, toen ik in Holland mijne ziel moest kwellen over eene wetgeving, waardoor de eene aan den anderen met zijne paarden en wagen geene liefdedienst kan bewijzen, zonder in gevaar van beboeting te komen; eene wetgeving waardoor ik overtuigd ben geworden dat het kleine fabriekswezen, veenerijen enz. bedorven is, en die de menschen om des broods wil den weg des bedrogs opdringt, waardoor men zelfs zich de vrijheid ziet benomen om op eigen land de verdervende hazen en konijnen te jagen. Zoodat ik nu met geheel mijn hart omtrent alle deze en meer andere dingen zeggen moet: het is beter vrij te zijn, indien zulks plaats kan vinden. Ik ben verblijd dat ik nu met zekerheid tot de Afgescheidene gemeenten, welke in Holland een versnipperde vrijheid, ja in 't geheel geene vrijheid in de opvoeding .hunner kinderen kunnen erlangen, en daardoor in krenking van teedere verplichting leven, kan zeggen: komt over en geniet dit goede land der vrijheid, temeer