is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de predikant, maar de gemeente, den kerkeraad heeft. Bovendien handhaafde hij altijd het standpunt dat hij de predikant van die gemeente niet was! Duidelijk is dus dat hij bedoelde: „In den buitengewonen toestand gedurende de eerste jaren onzer nederzetting had ik niet voldoenden steun aan den kerkeraad. 3e. Het is jammer dat Dosker de aangehaalde woorden van Van Raalte niet documenteert. Want nu blijft de vraag onbeantwoord: „ Hoe kan Van Raalte in 1860 spreken van „al twintig, jaren geleden", toen hij en al de anderen hoogstens veertien jaren in Amerika waren?" En 4e. „Nu werd hij weer goed Dordtsch". Is daar voor een Christen alles mee gezegd ? Bleef hij ook of werd hij weer goed Bijbelsch ? Goed Dordtsch in meer dan één opzicht is: „Men mag ook geener menschenschriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijk stellen met de goddelijke schriftuur, noch de gewoonte met de waarheid Gods (want de waarheid is bovenal) noch de groote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten". *) Wie zich niet stipt en onvoorwaardelijk aan dit grondbeginsel der Reformatie houdt, komt onwillekeurig tot hetgeen in den Statenbijbel boven den Brief aan de Romeinen, aan het slot van „Inhoud van dezen Zendbrief' naïef gezegd wordt: „Zoodat de Apostel in het verhandelen van de leer houdt dezelfde orde, die in den Catechismus der Gereformeerde Kerken gehouden wordt." 't Is natuurlijk niet zoo bedoeld als het er in goed Hollandsch staat, maar hier wordt toch de Catechismus de toetssteen voor den Brief aan de Romeinen, in plaats van andersom.

') Art. 7 van de 37 artikelen des geloofs.