is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijvende catalogus voor de tentoonstelling van Balische kunstvoorwerpen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land, waar bloemen en festoenen het zinnebeeld zijn van der bewoners blijden levenslust I Dit is voor den zoeker naar kunst, voor den idealist, die steeds hoopt die gulden tijden van voorheen, die hij slechts uit boeken kent, ook eens te zullen beleven, een waar genot; het is voor hem een versterking van zijn verlangen naar dat getrouwe samengaan van gevoel en verstand, dat geheel oplossen van de kunst in de maatschappij, zóó, dat kunst niet iets aparts, niet een opzichzelf staand ding is in de samenleving, doch een alledaagsch, hoewel een verheugend, een vermooiend verschijnsel in onze omgeving. Het beeld, hoe het ééns was en hoe het weer kón zijn in de kultuurlanden van het Westen en van het Oosten, vindt men in dit, sinds eeuwen voor die kuituur gesloten, land, als het ware gekristalliseerd, bijkans in ongeschonden, ongerepte schoonheid 1

Dat van die schoonheid, al zij het een kleine lichtglans moge schijnen van de hier verzamelde, helaas uit hun omgeving gerukte voorwerpen, voortbrengsels van Oostersch denken en vooral van Oostersch voelen 1 Want het merkteeken van de bakermat van het denken en voelen van het Oosten ■— het heilige Indië — dragen zij onmiskenbaar mèt zich!

Dat het mogelijk was ten slotte deze kleine verzameling Balische kunstvoorwerpen bijeen te brengen is voornamelijk te danken aan de medewerking van de bestuursambtenaren op Bali. Het moge hier de plaats zijn, hun daarvoor onzen dank te betuigen en wel in de eerste plaats — deze vooropstelling is in geenen deele hiërarchisch bedoeld! — aan den Resident van Bali en Lombok, den Heer L. U. van Stenis en verder aan de