is toegevoegd aan uw favorieten.

Irenaeus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagmalen die aan de armen verstrekt worden, als avondmalen die teruggegeven worden? Deze zijn (te vinden) in de tijden van het koninkrgk, dat wü zeggen ten zevenden dage, die de gewijde (dag) is, waarin God gerust heeft van al de werken die luj maakte, de (dag) die de ware sabbat der rechtvaardigen is, waarin zg geen enkel aardsch werk zuüen doen, maar de door God gereed gemaakte tafel vóór zich hebben liggen, die hen spnzigen zal met aüerlei maaltijden.

3 (8). Hetzelfde houdt ook de zegen van Isaac in, waarmede hij zijn jongsten zoon Jacob zegende, door te zeggen: „Zie, de geur mijns zoons is als de geur van een voüen akker, dien God 'gezegend heeft" *). De akker evenwel is de wereld, en daarom voegde hij er aan toe: „Geve God u van des hemels dauw, en van de vruchtbaarheid der aarde, een overvloed van koorn en most. En mogen volkeren u dienen en vorsten u aanbidden, en wees heer over uwen broeder, en de zonen van uwen vader zuüen u aanbidden. Wie u vloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend!" ■) Mocht iemand dit een en ander niet opvatten (als doelende) op de vooruit bepaalde (dingen) van het koninkrgk (Gods), dan zou hg in groote tegenspraak en tegenstrijdigheid vervaüen, evenals de Joden (in de noodzakeüjkheid) gesteld worden van in volstrekte verlegenheid te vervaüen. Immers, niet alleen zijn de heidenen in dit leven aan dezen Jacob geenszins dienstbaar geweest, maar zelfs heeft hij, na de zegening vertrokken, zijnen oom Laban den Syriër twintig jaren gediend. En niet aüeen is hij geenszins heer over zijnen broeder geworden, maar juist Esau zelf heeft, nadat hij uit Mesopotamië tot zgn vader was weergekeerd, zijn broeder aanbeden en hem vele geschenken aangeboden. Hoe voorts zou deze (Jacob), die wegens hongersnood in het land dat hg bewoonde naar Aegypte verhuisde onderworpen aan den Pharao die toen in Aegypte regeerde' menigte van koorn en wgn geërfd hebben ? Bovengenoemde zegening heeft dus onweersprekeüjk betrekking op de tgden van het koninkrijk, als .de rechtvaardigen zullen heerschen na uit de dooden te zgn opgestaan.

') Gen. 27:27. ') v8. 28, 29.