Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene soort onechte wilde gisten, zijn de kaamgisten (mycoderma). Dezelve worden zoo genoemd, omdat ze vooral de neiging hebben van vroegtijdig huidjens op alcoholische vochten te vormen. Zij zijn zeer luchtbegeerig en kunnen de zuurstof derzelve op het vocht overdragen, zoodat een deel alcohol in zuren overgevoerd wordt waardoor het vocht verbleekt.

De kaamgist bemint ammonzouten en assimileert geen Rietsuiker, Maltose noch Melksuiker.

De kaamgist verdraagt veel hooger zuurgehalte als alle andere gistsoorten, en hare huidjens worden moeilijk door de vloeistof bevochtigd.

Eenige kaamgistrassen bezitten nog andere eigenschappen, onder andere, van aan het vocht waarin ze leven een aangenamen vruchtaetherischen reuk en smaak mede te deelen; de Anomalussoorten zijn daarin vooral uitmuntend. Eene van deze vindt men veel op het groenmout; zij vormt hoedachtige sporen. De cultuurgist kan ook kaam-, zaan- of roomhuidjens vormen, en doet dit gewoonlijk na de gisting, dus in de rustperiode. Men vindt ook cultuurgist-variëteiten, en wel onder de sterkste voor de persgistfabrieken, die een kaamgistvorm aannemen gedurende de gisting in de luchtgistfabrieken. Zoo heb ik een ras gekend, dat in de 4de generatie nog geen 5 °/0 langgestrekte cellen bevatte en in de 5de generatie er wel 90 °/0 gaf.

/orulas : Zijn ook wilde gisten, doch van een nog lageren trap als voornoemde; zij zijn klein en kogelrond. Zij vertoonen een plasma van gering lichtbrekingsvermogen en met een groot oliedropje. Dikwijls vormen ze op de vloeistoffen huidjens van vochtigglansende eigenschap. Men treft de Torulagisten soms in het beslag, wort en bier aan, waarin ze in sommige gevallen de nagisting uitvoeren, onder andere in de Engelsche bieren (Porter). Voor onze bieren zijn het lastige gasten, en sommige soorten maken de wort of het bier slijmig. De roode en de gele gist kan men ook bij de Torulas rekenen, doch zij verwekken geen gisting.

In de natuur treft men de Torulagisten op vruchten, op verwarde plantenstoffen, in water, lucht, aarde enz. aan. In de gistingslokalen komen ze zeer dikwijls op de wanden der gistingskuipen, op vochtige muren en op het groenmout voor. Voor stokerij en gistfabrieken zijn ze niet gevaarlijk.

Bacterium-termo : Kookt eene kleine hoeveelheid zwak melkzure wort eenige minuten lang, voegt er rivierwater bij en laat bij 20° C. staan. Na korten tijd zal men de wort geheel troebel vinden, verwekt door een soort bacterium-termo. Deze bacterie

Sluiten