Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gift; in verdunden toestand, zooals in vorm van wijn, bier en likeuren, werkt hij verkloekend en verfrisschend op geheel het lichaamsgestel. Vele geleerden zijn het eens over de goede werkingen van den alcohol bij een verstandig en matig — dus menschelijk — gebruik ervan. De alcoholische dranken zijn zoo oud als het menschdom en nooit zal het iemand gelukken hem van het wereldtooneel te doen verdwijnen. Zijne afschaffing zou voor het menschdom, ook geen geluk of voordeel bijbrengen ; de wereld zou moedeloos, lui en geheel ontzenuwd worden, even als dit het geval is in de Mahomedaansche landen, waar het gebruik van alle alcoholische dranken verboden is. De zachtheid, de broederliefde en de verstandelijke ontwikkeling zullen er ook geenszins bij winnen, want in voornoemde landen is dit alles niet te vinden, maar wel het tegendeel in de gruwelijkste blootheid. De mensch zal er ook niet langer om leven, want het is vastgesteld dat de gemiddelde ouderdom van diegenen welke geene alcoholische dranken gebruiken, zelfs lager is, als de gemiddelde ouderdom der dronkaards.

De alcohol is een goed bederfwerend middel, zoodat dranken, eetwaren, enz. bij een zeker gehalte aan alcohol, niet meer voor verwering vatbaar zijn.

Met eenige zouten vereenigt zich de alcohol, zoodat hij in zekeren zin de rol van kristalliseerwater vervult, z. b. v. met chloorcalcium en salpeterzure magnesia. In de Natron- en de Harszeepen, kan de alcohol ook de rol van water vervullen ; zeepen met alcohol bereid, noemt men alcoholzeepen en hebben eene sterke bacteriëndoodende kracht. Met zuren vormt de alcohol welriekende verbindingen, zoogenaamde esters, waaronder vele met een vruchtaroma.

Gedurende de gisting vormen zich ook nog andere soorten van alcoholen (op 100 dl. aethylalcohol circa 4 dl.) waaronder de amylalcohol, de isobutylalcohol en de normaal-propylalcohol de voornaamste zijn ; deze alcoholen vormen de zoogezegde foeseloïie der rectificatie ; zij ontstaan gedurende de gisting niet uit suikerstoffen, maar wel uit de verafgebouwde stikstofhoddende stoffen.

Het Koolzuur (CO2).

Het koolzuurgas wordt bij de alcoholische gisting in groote hoeveelheden gevormd; uit 1 kgr. moutsuiker ontwikkelen zich 5i4>6 gr- koolzuurgas. De bij de gisting plaatsgrijpende gasopborreling, wordt uitsluitelijk door het koolzuur veroorzaakt.

Sluiten