Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekeren stroosmaak mededeelt. In hoeverre daarin waarheid zit, is moeilijk om zeggen; onze Vlaamsche gerstebieren uit Polder bereid, zijn nogtans zeer gezocht. Daarenboven is er tusschen het bastgewicht geen groot verschil waar te nemen, hoogstens 2 a 2 Vs

De beste brouwersgerst is, volgens mij, deze welke nevens een laag stikstofgehalte eene groote diastatische kracht ontwikkelt. Zulke vindt men vooral onder de Deensche, de Noord-West Russische, de Egyptische en de Poldergerst, Sommige Donaugerstsoorten, alsook de Perzische, laten onder voornoemd opzicht veel te wenschen.

De brouwer, zoomin als de stoker, mag de gerst niet al te licht naar hare uitwendige eigenschappen beoordeelen, want onder een ruw uiterlijk steekt in vele gevallen een edel hart.

Voor de stokerij zijn de kleine lochte vier- of zesrijïge gerstsoorten van de Russische Oostzee-provincies, van Polen en van Kurrachée verweg de beste. Het behandelen der gerst in de mouterij, om er mout uit te bereiden met het inzicht het goed oplosbaar en diastasrijk te maken, zonder veel aan suikerstof te verliezen, geschiedt het best als volgt : Men laat de gerst in water van 8 a 14° C. gedurende 40 a 70 uren (hetgeen afhangt van de soort van gerst en van de temp. van het weekwater) weeken onder voortdurend en zachtjes stroomen laten van het weekwater.

Als het graan, voordat het in den weekbak komt, door een bijzonder daartoe ingericht waschtoestel gewasschen is, zoo laat men het water minstens alle 20 a 24 uren afloopen; was integendeel het graan niet gewasschen, dan moet het de eerste 20 a 24 uren reeds 2 a 3 maal versch water gehad hebben.

Voor niet-uitgezweete, en nog meer voor ongezonde, dat is met slijm, bacteriën en schimmels behangen gerst, voegt men het tweede weekwater bijtmiddelen toe. Dat toevoegen van bijtmiddelen heeft voor doel het slijm, welke het plantje het ademen belemmert, op te lossen en de bacteriën en schimmels te dooden.

Voor eene te groote dosis dezer — later genoemde — middelen, moet met niet vreezen, want de gersteschaal laat geen van deze stoffen in de korrel doordringen.

Om de kiemkracht te versterken en het kiemen te verhaasten, laat men het graan, na elke vernieuwing van water, 4 a 5 uren zonder water staan, om de korrels gelegenheid tot ademen te geven. Nog beter is het wanneer men lucht langs onder door de

Sluiten