Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand der gistcel; doch dat ook de chemische samenstelling der gistcel een groote rol speelt, dat bewijst hier het groot verschil in gistingsvermogen tusschen de gist der Belgische en der Schiedammer stokerij. De gist dezer laatste diende tot zetgist in eerstgenoemde stokerij, doch was veel stikstofarmer.

Een mengsel van verschillende gist geeft altijd een hooger resultaat dan het middencijfer der op zichzelf gebruikte gisten, ja zelfs dikwijls een hooger dan het hoogste onder hen.

Onder de mikroskop gezien, vertoonen de Engelsche biergisten een gansch ander beeld als de gewone gisten. Zij hebben in 't algemeen veel grootere, ronde of ovale cellen, met dikkeren membraan en met meer korreligen, vollen inhoud. Ook treft men bij de meeste eene zekere hoeveelheid doode gistcellen aan, waarnevens kogel- en staafjensbacteriën in niet zeer klein aantal.

De meeste Engelsche bierbrouwers brengen hunne gist zelf niet in verzending, maar verkoopen haar ten deele in vloeibaren, gewoonlijk in deegachtigen toestand aan groothandelaars. Deze laatste brengen de gist zooals zij haar geleverd krijgen, zelden in verzending, maar vermengen die van verschillige brouwerijen — wat de gisting zeer voordeelig fs — ondereen. Hiertoe werpen zij de gist in groote koperen mengbakken, roeren haar met eene evenredige gewichtshoeveelheid zuiver water aan, persen haar opnieuw en verzenden haar dan in gewone zakken van 50 a 70 kgr. Een meermaals wasschen dezer gist is niet voordeelig, men wascht wel eenige bacteriën en verweringsproducten derzelve weg, doch men onttrekt de gist ook vele nuttige stoffen, waardoor ze voor de nagisting verzwakt wordt. Het beste product, dat men de gist tot bewaring toevoegen kan, is potassche aluin, alsook looizuur.

Bij het transporteeren der gist zorge men bijzonder goed dat zij niet op duffe of warme plaatsen komt te liggen, of ook niet aan de zonnestralen blootgesteld zij.

In door ijs verkoelde, luchtige wagons, hield zich de gist gedurende het transsport bijzonder goed.

Bij de aankomst brengt men de gist in eene 'droge, luchtige en zeer reine zaal, waarin de temp. des zomers 140 C. niet overstijgt. De verluchting van zulk lokaal geschiedt bij middel van een ventilator welke de lucht uit hoogere luchtlagen trekt en ze door eene wijde buis, welke aan de onderzijde van gaatjens voorzien is, in de gistkamer voert. De luchtstroom zal derwijze geregeld worden, dat zij in het midden der zaal eene snelheid van 0,3 a 1 m. per second bezit.

Sluiten