Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het afkoelen van stokerijbeslag, dat maar alleen dienen moet om er Alcohol uit te bereiden, moet zooveel mogelijk onder afsluiting van lucht en snel geschieden. Brengt men er veel lucht in, dan is de gisting te geweldig en drijft het beslag de reeds toch zoo bomvol gevulde kuip uit. Twee gekende tegenstroombuizenkoeltoestellen hebben zich in België hiertoe bijzonder onderscheiden, te weten : het toestel van H. Paucksch, Landsbei g, en dat van Venuleth-EUenberger in Darmstadt. Om de uiterst dikke pap er gemakkelijk door te krijgen, heeft men eei stgenoemd koeltoestel met eene sterke pomp verbonden die het beslag er doortrekt en in de gistingskuip stuwt.

Om 65 hl. beslag van 63 kgr. meel per hl. in Vj uur van 63° C. op 270 C. te verkoelen door water van 12 a 140 C., gebruikte men 6 rijen Paucksche koeltoestellen, ieder van 6 verdiepingen. Elke rij was met eene pomp verbonden.

Het verbruik van koelwater bedroeg ongeveer 1 Vs 1. per liter

beslag.

Voordat deze tegenstroom-buizenkoelers in België bekend waren of gebruikt werden, verkoelde men het dikbeslag in den macerateur zelf. Hiertoe was deze van een roerwerk voorzien dat terzelfdertijd ook als koelverrichting dienen kon. Het roenwerk bestond,in plaats van uit dikke ijzeren staven,uit koelbussen van koperplaat die door een tusschenschot in twee helften verdeeld en met schroefmoêren in de ijzeren as bevestigd waren.Van het eene schroefmoêrgat tot het andere was een niet te groot boorgat gemaakt, waardoor het koelwater van de eene koelbus in de andere stroomde. Aan beide uiteinden was de as gansch hol voor den in- en uitloop van het water.

Om eene snelle en gelijkmatige verkoeling te bekomen, waren de koelbussen van sterk ovalen vorm en alzoo aangebiacht, dat zij schraag tegenover de as stonden en in meerdere lijen van parallel tot elkaar om dezelve loopende spiralen vormden. De verkoeling, die bij dees toestel ook nog langs den dubbelen of hollen wand geschiedde, duurde voor de hiervoren genoemde hoeveelheid beslag 1 uur en het waterverbruik bedroeg circa 3 lit. per liter beslag.

Bij het gebruik van dees koeltoestel bekwam men gemiddeld '/» 1. alcohol van 50 vol. % per hl. minder dan met het Paucksche toestel. Van zoohaast men aanvangt de versuikerde en verkoelde massa in de gistingkuip te storten, wordt dezelve daarin onder gestadig roeren met de verdunde gist vermengd, op de wijze dat op 1 hl. beslag uit den macerateur 20 a 211.verdunde gist komen.

Sluiten