Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook als eene grondstof der gistfabrikatie beschouwen. Dezelve speelt niet alleenlijk een belangrijken rol in de luchtgist, doch ook in de Weenergistfabrieken. De lucht bevat in min of meer groote hoeveelheden allerhande soorten van stof, dat kan bestaan uit : schimmelsporen, bacteriën, wilde gisten, kolenstof, enz. Om haar van al deze stoffen te bevrijden, filtreert men haar, bij het intreden der pomp, door een systeem van wol- of feuterachtige doeken, welke in eene kast uitgespannen zijn, en bij het uittreden, door eene waterzuil. In de hoogere luchtlagen treft men de zuiverste lucht aan. ,Om dezelve in de gebouwen zuiver te houden, houdt men den vloer vochtig, voorziet de geopende vensters van gazenvoorzetsels en sluit deze gebouwen of kamers zorgvuldig af van andere, waar stof verwekt wordt.

3.Vinasse of klare Spoeling. Dezelve bevat, zooals uit onderstaande analysen blijkt, eene groote hoeveelheid allernuttigste stoffen. Indien de vinasse gefiltreerd of gansch klaar gedekanteerd is, zoo bevat zij alle genoemde stoffen in opgelosten toestand; doch is zij maar halfklaar gedecanteerd, dan bevat zij ook nog vele nuttige stoffen (vooral albumosen) in fijn verdeelden doch onopgelosten toestand. Die laatste stoffen nu, kunnen nog opgelost worden onder stoomdruk, alsook gedurende de gisting, door de gist- en mout-enzymen. Ik heb altijd de beste rendementen in alcohol, zoowel als in gist gehad, bij het gebruik van half klare vinasse.

De qualiteit der vinasse hangt natuurlijkerwijze geheel en al af van de soort der gebruikte grondstoffen en van de arbeidswijze. Vinasse uit rogge, tarwe en gerst is de beste, vooral indien zij in groote hoeveelheden als mout gebruikt zijn.

Maïs en aardappelen geven vinasse van mindere hoedanigheid. Bij gelijke materialen en concentratie, is vinasse uit eene gistfabriek niet zoo goed als uit eene geneverstokerij. De oorzaak daarvan is dat de gist, welke veel nuttige stoffen uit het beslag opneemt, afgeschept wordt. Blijft de gist in het beslag, dan worden uit dezelve gedurende het distilleeren nog vele stoffen uitgeloogd en komen aldus in de vinasse.

De vinasse der oude Belgische stokerij, waar het beslag zeer dik bereid werd, en waar veel tarwe- of gerstemout en eene overgroote hoeveelheid gist gebruikt werd, was bijzonder gehaltrijk, zooals uit n° i der hier volgende tabel blijkt:

Sluiten