Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wort ammonzouten toevoegt, met geen hooger zuurgehalte dan 1,25 01o arbeidt, en na het eindigen der gisting pepton toevoegt en het zuurgehalte op 2,5 °/0 door zwavelzuur verhoogt.

De meeste Luchtgistfabrieken gebruiken centrifugen of seperatoren om de gist voor het persen van een groot gedeelte der vergiste wort te ontlasten. Zeer vlokkige gist separeert niet, wijl zij de afvoerbuisjens der seperatoren stopt. Men moet zulke gist eerst sterk aanzuren met zwavelzuur, zoodat ze haar vlokkenvorm verliest. De te separeeren wort moet eene temp. bezitten van minstens 26° C., anders scheidt de gist niet zoo goed af. De separatoren moeten minstens 44000 toeren per min. maken en de dusen of memmem mogen niet te ver uitgesleten zijn, anders bekomt men te dunne gistwort en moet men te lang persen.

Beschrijving van verschillige andere arbeidswijzen en proeven van Luchtgistfabrikatie.

Doenwijze A : 500 kgr. fijn gemalen maïs worden in 1450 liters water, dat door 600 ccm vitriool aangezuurd is, gedurende '/< uur gekookt, dan in den macerateur gebracht waarin zich 500 kgr. gemalen mout, 1250 lit. water en 650 ccm vitriool bij circa 30° Cels. bevinden.

Deze massa wordt goed vermengd en gedurende 6 uren bij 50° Cels. en 4 a 6 uren bij 6i° Cels. digereeren gelaten. Daarna voegt men veel water van 60° Cels. toe, roert duchtig dooreen, laat bezinken en hevelt het klare af. Hetzelve wordt op 20° Cels. afgekoeld, met 30 kgr. stikstofrijke gist in gisting gebracht en gedurig en sterk gelucht. Ondertusschen giet men water van 6o° Cels. op het bezinksel, roert wel dooreen, laat zinken, hevelt af en wascht nogmaals op dezelfde manier met veel water twee maal uit.

Men berekent het waschwaterquantum op de wijze dat alles te samen minstens 3,5 Balling wegen zou.

De vochten der laatste afhevelingen worden eveneens op 20 a 220 Cels. in de gistingskuip gebracht.

Men houdt de temp. der gisting tusschen 20 a 220 Cels., tot het laatste waschwater in de kuip gebracht is, en laat haar dan langzaam tot op 270 Cels. stijgen. Men zuurt aan tot op 1,7 °/0 zuur. Deze werkwijze geeft hooge rendementen en zeer schoone en sterke gist.

Het schuim der luchtgistkuipen, stijgt in den beginne, vooral bij lage temperaturen, soms zeer hoog. Hetzelve wordt neergeslagen door besprenkelen met boter, zoetelies, kokosnotenolie, margarinevet, ofwel met oleïnzuur.

Sluiten