Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer orthodoxe opvatting van het christendom aanvaarden wij in deze wereld van zondaren de noodzakelijkheid van een overheid, met dwingende macht "bekleed, een overheid, die, symbolisch gesproken, gelijk de Bijbel het uitdrukt, het zwaard draagt.

Maar wij eischen, dat deze overheid Gods dienaresse zij, haar macht bestedend in dienst van rechtvaardigheid en broederschap. Indien de overheid haar macht gebruikt om Gods geboden te overtreden en Mammon's troon te schragen, zoo zeggen wij haar, gelijk onze Calvinistische, vaderen, de gehoorzaamheid op.

De Staat zij r e c h t s-instituut der gemeenschap. Zoodra zij tot onrecht s-instituut wordt, is ongehoorzaamheid aan dien Staat christenplicht.

Het voornaamste middel nu, waardoor heden de Staat als onrechtsinstituut funktionneert, is het militarisme.

Het huidig militarisme eischt de zware offers van da volkswelvaart, van de persoonlijke vrijheid, van het leven ten slotte — in dienst van den kapitalistischen Staat.

Het militarisme is de gepantserde vuist van het kapitalistisch imperialisme. Alle militarisme staat heden in dienst van het imperialistisch drijven der groote mogendheden. Ook het militarisme der kleine staten.

Zoo heeft het Nederlandsch militarisme als voornaamste, direkte taak, Nederlandsch-Indië voor het Nederlandsch kapitaal te bewaren; maar omdat het deze taak tégenover een tot wereldmacht groeienden staat als b.v. Japan niet alléén volbrengen kan, daarom wordt het Nederlandsche leger straks de dienstknecht van een buitenlandsche grootmacht als Amerika, of van een imperialistisch verbond, gelijk de Entente of de Centralen.

Het Duitsche militarisme kan nog de gepantserde vuist wezen van het Duitsche kapitaal, maar het Nederlandsche militarisme kan het niet verder brengen

Sluiten