Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan de pink te wezen van de gepantserde vuist, waarmee vreemd kapitaal in de eerste plaats vecht voor eigen imperiale macht.

En voor dat doel zou het Nederlandsch proletariaat zijn zonen moeten offeren?

Eén ding verbaast ons — dat het Nederlandsche proletariaat dit tot heden zoo gedwee heeft gedaan.

Tegenover de aansporing tot nationale weerbaarheid, d. i. een versterkt militarisme als van v. Aalst c.s. en de burgerlijke politieke partijen ter eene, tegenover de gedweeheid, waarmee zij, die het kapitalisme verfoeien, toch voortgaan, het de zwaarste offers te brengen ter andere zijde, staat ons Manifest met zijn getuigenis. Met zijn neen tegenover hun j a.

Wellicht is het u nu duidelijk geworden, op welke motieven ik het Manifest geteekend heb.

„ Deze onderteekening is ten eerste een principieele afwijzing van het moderne militarisme.

Ten tweede is zij een poging, om hen tot nadenken te bewegen, in wie deze dingen nog niet leefden. -Ten derde is de onderteekening een aansporing tot allen, die van anti-militairistische overtuiging zijn, om deze overtuiging met de daad der dienstweigering te kronen.

• Ten vierde is de verspreiding van het Manifest de poging, om een voedingsbodem te bereiden voor de massale dienstweigering, die ongetwijfeld in de toekomst van het proletariaat zal worden geëischt.

In de laatste alinea drukken wij onze overtuiging uit, dat alleen het proletariaat het imperialisme overwinnen kan. Als christen-socialist leg ik den nadruk pp de persoonlijke, als sociaal-democraat op de massale dienstweigering.

Het Manifest is een zaad. Te zijner tijd draagt het vrucht. Wij hopen honderdvoud.

Sluiten