Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem en ter evenzeer voorloopige rechtvaardiging van mijzelven en mijne bedoeling.

Voordat wij verder gaan, is het misschien wenschelijk, op te merken, dat eene innerlijke vrijmetselarij geenerlei uiterlijke ■rechtvaardiging' behoeft en geen 'erkenning' van 'derden' verlangt. Dit ook naar aanleiding van de onderlinge wel- en nieterkenningskwesties van de vele magonnieke orden onderling. Maar waar eene concrete orde een zeker uiterlijk verband schept tusschen menschen, komen ook vanzelf uiterlijke herkenningsteekens ter sprake: deze zijn de 'symbolen' en 'ritualen' van den magonnieken arbeid. En waar symbool en rituaal nu eenmaal tot het magonniek geheim behooren en niet voor openbare behandeling vatbaar zijn, komt men vanzelf voor de wenschelijkheid, ja de noodzakelijkheid, om in zekere profane verklaringen te treden, die dan in zekeren zin eene uiterlijke rechtvaardiging of formuleering van het innerlijk wezen kunnen heeten, dat voor den eigenlijken vrijmetselaar niet meer in woorden, maar slechts in symbolen kan worden uitgedrukt.

Wil de vrijmetselaar aan 'profanen' den weg wijzen, dan hebben deze m.i. aanspraak op eenige meerdere aanwijzingen, dan de wel schoone en ware, maar toch zeer vage aanduidingen van broederschap, leering en verheffing.

Pogingen daartoe zijn in den laatsten tijd van verschillende zijden gedaan maar m.i. nog niet in allen deele geslaagd, redenen waarom ik mijnerzijds wil trachten iets bij te dragen aan dezen arbeid.

Laat ons de beide vragen op den voet volgen.

Ten eerste dan die van het magonniek gezag.

De hierboven aangehaalde schrijver, br. V. de Villar, toornt zeer tegen de 'regelmatige' vrijmetselaren, die zich vermeten, andere orden 'onregelmatig' te noemen en niet Salon-fakig. Hij behoort dus vermoedelijk tot zulk eene 'niet-erkende' orde. Maar zélf sluit hij op zijne beurt alweer uit van 'regelmatigheid' al wat er vóór 1717 gebeurd is!

Van algemeene bekendheid is, dat de meeste tegenwoordige orden van vrijmetselarij de vrouw niet toelaten als lid en dat deze orden 'onregelmatig' noemen elke loge en orde, dié de

Sluiten