Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellingen uitgewerkt over Vrijmetselarij in haar wezen en werkzaamheid, daarna een acht-tal Groote Landmerken geformuleerd — ik meen althans dat er acht zijn, die primair moeten heeten : les deux fois quatre! — en ten slotte een schets ontworpen van eene maijonnieke orde van zeven graden. drie Symbolische of 'Lagere', drie Cosmische of Hoogere en een Tusschengraad of Schakel.

De Stellingen zijn de volgende:

Over Vrijmetselarij.

I. Vrijmetselarij is abstract.

Noot: dit spreekt zóó van-zelf, dat een toelichting nauwelijks een verduidelijking kan zijn: 's Menschen innerlijk wezen is abstract, althans ten opzichte van zijn uiterlijke verschijning; daarom is het wezen van alle godsdiensten en ware levensfilosofiën abstract; in hoogeren zin dan deze alle de Vrijmetselarij, die in waarheid de belichaming is van hun allerdiepste wezen. Het is natuurlijk, maar het is noodig, er de aandacht op te vestigen en dit als een punt van uitgang te gebruiken, omdat het onmiddellijk in verband staat met de volgende stellingen:

II. Haar Wezen is het Universeele.

Noot: 'Universeel' en 'partieel' zijn de modern-wetenschapschappelijke en filosofische uitdrukkingen voor de in vroegere eeuwen in magonnerie en occultisme zeer gebruikelijke: 'macrocosmisch' en 'microcosmisch', die weder synoniem zijn met noumenaal of innerlijk en phenomenaal of uiterlijk, naar ik in Cosmologie, Natuurfilosofie (1913) heb trachten aan te toonen.

III. Haar Werkzaamheid legt het verband tusschen het Universeele cn het Partieele, innerlijk en uiter1 ijk leven.

Noot: Waaruit dus volgt, dat vrijmetselarij een uitdrukking, en vandaar dus ook eene 'verzinnebeelding' is van het 'goddelijke' in den 'mensch', het 'immanente godswezen' in de natuur.

Over Vrijmetselaren.

IV. Vrijmetselaar is de mensch, in wien de weegschaal is omgeslagen naar het Universeele; graden van vrijmetselarij beteekenen ■— hetzij'symbolisch,

Sluiten