Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breeder kringen de gedachte levendig geworden, hen die zulke oorlogswinsten maken of gemaakt hebben, in de eerste plaats te doen bijdragen in de uitgaven die de oorlogstoestand aan het Rijk oplegt.

Reeds spoedig na mijn optreden als Minister van Financiën werd een voorstel in die richting gedaan. Dit vond echter bij de Tweede Kamer zoo weinig bijval, dat het geraden scheen, het — na bekomen machtiging van Hare Majesteit de Koningin — in te trekken.

Thans heeft het Hare Majesteit behaagd bij Haar besluit van 5 October 1915 een Staatscommissie in te stellen, welke ten doel heeft het denkbeeld der belasting van oorlogswinsten vast te leggen in een of meer wetsvoorstellen, opdat langs dezen weg dit financieel zoo belangrijke probleem tot eene bevredigende oplossing zal kunnen worden gebracht.

De omschrijving van de taak der commissie is zoo ruim gesteld dat zij haar algeheele vrijheid laat in de keuze van den aard der belastingen, waarmede zij de oorlogswinsten wil treffen Zoowel de belasting op de handeling zelve waarmede de oorlogswinst gemaakt wordt, als de belasting op de vermeerdering van het inkomen of van het vermogen waarin die winst tot uiting koint, ligt binnen het veld dat de Staatscommissie zal hebben te bearbeiden.

Daar het onderwerp even moeilijk als veelzijdig is, werd bij de samenstelling der commissie uitgegaan van de gedachte, dat daarin vertegenwoordigd moesten zijn mannen uit alle hoofdtakken van ons volksbestaan, waarin onder de tegenwoordige omstandigheden buitengewone winsten gemaakt worden of kunnen gemaakt worden. Voorts scheen het gewenscht daarin op te nemen vertegenwoordigers van alle politieke groepen. Deze buitengewone belasting toch ligt geheel buiten het terrein van de partijpolitiek. Door de samenwerking van financieele deskundigen uit alle politieke groepen, wordt de kans verhoogd dat het resultaat van de overwegingen der Staatscommissie van elke partijkleur vrij zal zijn en dat het der commissie gelukken zal een waarlijk nationaal voorstel te doen. Door het opnemen van verschillende hoofdambtenaren zoowel van de directe belastingen, invoerrechten er. accijnzen als van den dienst, die met de heffing der vermogensbelasting is vertrouwd, is er voor gezorgd dat de Staatscommissie kan beschikken over de volle technische voorlichting, welke aan het Departement van Financiën ten dienste staat.

Aangezien het waarschijnlijk is te achten dat de Staatscommissie bij het onderzoek naar den omvang der buitengewone winsten die direct of indirect als oorlogswinsten zijn aan te merken, zich zal wenschen te verdeelen in subcommissies die elk voor zich op een bepaald onderdeel meer in het bijzonder deskundig zijn, is haar daartoe bij het Koninklijk besluit harer instelling, de bevoegdheid toegekend.

Waar het Hare Majesteit heeft behaagd U, Mijne Heerenr tot voorzitter, leden en secretaris dezer commissie te benoemen, acht ik het een voorrecht U met dit bewijs van vertrouwen geluk te wenschen -en daaraan den dank der Regeering toe t>e voegen, dat Gij allen bereid zijt geweest Uwe krachten te wijden aan het moeilijke vraagstuk tot welks oplossing Uwe mëdewerking wordt gevraagd. Voor het uitspreken van dien dank is des te meer aanleiding, nu de aard van de opdracht der Staatscommissie medebrengt dat aan het onderzoek deizaak en aan het belichamen van het resultaat daarvan in de door haar noodig geachte wetsvoorstellen, niet langer tijd kan worden toegemeten dan wegens den ernst en de veelzijdigheid van het onderwerp strikt wordt gevorderd.

Natuurlijk kan het niet in de bedoeling der Regeering liggen de Staatscommissie aan een termijn te binden, doch waar ieder beseft dat de omstandigheden hier tot het betrachten van spoed nopen, verdient het dubbel waardeering dat Gij allen, bij wie dit besef even levendig is als bij de Regeering, toch Uwe krachten beschikbaar hebt willen stellen.

De taak, die U allen, Mijne Heeren, wacht, is hoogst moeilijk en hoogst gewichtig: zij zal wellicht niet in elk opzicht een dankbare taak blijken te wezen, daar niet is uitgesloten dat

Sluiten