Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het verleden wegens vermogensvermeerderfng en voorde toekomst wegens inkomstenvermeerdering te heffen, vond weinig instemming.

De meerderheid der Commissie heeft zich daarom verklaard voor een heffing op den grondslag der inkomstenvermeerdering.

Een ander punt waarover verschil van meening zich openbaarde, was de hoogte van het tarief dat in maximum geheven zou worden. Terwijl eenerzijds voornamelijk met het oog op den slechten flnancieelen toestand een hooger cijfer werd verdedigd, werd aan den anderen kant het aangenomen bedrag te hoog geacht. Vooral het risico dat velen in dezen tijd in hun zaken loopen en de wenschelijkheid om den handelsgeest juist nu niet door te zware belasting te verzwakken, deden opkomen tegen een zware heffing.

Ten slotte werden de in het ontwerp neergelegde cijfers door de vergadering aangenomen, al bleek er verschil van gevoelen te bestaan over de wenschelijkheid eener degressie, welke echter door de meerderheid noodzakelijk werd geacht.

De Staatscommissie heeft de eer, met eerbiedige dankbetuiging aan Hare Majesteit de Koningin voor het vertrouwen in hare leden gesteld, Uwe Excellentie als vrucht van haar arbeid aan te bieden bijgaand ontwerp van wet tot heffing eener oorlogswinstbelasting met Memorie van Toelichting.

Dr. D. Bos, Voorzitter.

Mr. M. Tydeman Jr., Vice- Voorzitter.

M. P. C. Barbe.

S. van den BeRGH. •

J. Th. Cremer.

Jhr. Mr. P. van Foreest.

Jhr. Mr. D. J. de Geer.

B. J. Gerretson.

Ed. Gerzon.

B. J. Hoetink.

J. C. E. Kellermann Slotemaker.

Mr. D. A. P. N. Koolen.

A. G. Kröller.

Mr. J. P. A. Laman de Vries.

J. C. L. van der Lande.

Jhr. W. van Loon.

R. ü. Mesdag.

F. H. de Monté ver Loren.

Mr. H. J. Nieboer.

Mr. F. S. ya n Nierop.

P. J. van Ommeren.

Mr. R. J. H. Patijn.

J. H. A. Schaper.

Dr. D. F. Scheurleer.

J. D. G. Schuuring.

C. A. P. van Stolk.

E. M. Teenstra.

J. van Vollenhoven.

Dr. e. van Welderen baron Rengers.

J. V. Wierdsma.

Mr. J. B. L. C. C. baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn.

J. M. J. Schepper, Secretaris.

Sluiten