Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met 1jlt % voor elk som van f 100, waarmede dat bedrag blijft beneden f 19 000. De belasting bedraagt echter in geen geval minder dan 10 %.

HOOFDSTUK II.

Aangifte.

Artikel 27.

Ten belioeve der aanslagregeling worden de belastingplichtigen tot het doen eener aangifte uitgenoodigd door uitreiking van een daarvoor te bezigen biljet.

De aangifte bestaat uit eene opgaaf van:

1°. de gegevens, waaruit blijkt of, en zoo ja, tot welk bedrag er vermeerdering van inkomen of winst is;

2". verdere bijzonderheden, die voor de uitvoering der wet noodig of van nut kunnen zijn.

Indien naar de meening van den aangever de vermeerdering van inkomen of winst voor het geheel of voor een gedeelte niet belastbaar is, wordt dit met vermelding van het bedrag en met de noodige toelichting in de aangifte medegedeeld.

Er zijn bijzondere biljetten tot aangifte van hetgeen door de niet binnen het Kijk wonende of gevestigde belastingplichtigen, als deelgerechtigde in de opbrengst, genoten wordt uit bedrijven en beroepen, die binnen het Kijk worden uitgeoefend.

A oor de aangiftebiljetten worden de noodige formulieren door Onzen Minister van Financiën vastgesteld.

Artikel 28.

Het aangiftebiljet kan worden uitgereikt:

indien liet een minderjarige of onder curateele gestelde betreft, aan zijn wettelijken vertegenwoordiger of diens gemachtigde;

indien het een overleden belastingplichtige betreft, aan een der erfgenamen, den executeur-testamentair of den bewindvoerder over de nalatenschap.

Artikel 29.

Indien eene naamlooze vennootschap of andere vereeniging van personen na den eersten Augustus 1914 is ontbonden, wordt het aangiftebiljet uitgereikt aan de vereffenaars.

Artikel 30.

Voor buiten het Kijk gevestigde verzekeraars wordt aan ieder vertegenwoordiger binnen het Kijk een biljet uitgereikt tot aangifte voor zooveel zijn beheer betreft. Zijn er twee of meer vertegenwoordigers, doch is één hunner met het algemeen beheer belast, dan wordt alleen aan dezen een biljet uitgereikt tot aangifte voor het gelieele Kijk.

De bijzondere aangiftebiljetten bedoeld bij het voorlaatste lid van artikel 27, worden uitgereikt aan dengene, die het bedrijf of beroep binnen het Rijk, persoonlijk of door een vertegenwoordiger, uitoefent. Zijn er twee of meer, dan wordt het biljet aan één hunner uitgereikt.

Artikel 31.

De uitreiking van aangiftebiljetten aan personen, die niet binnen het Kijk wonen, en aan buitenslands gevestigde lichamen kan geschieden door bezorging van het biljet aan hun binnen het Rijk gelegen kantoor, fabriek, winkel of andere inrichting voor de uitoefening van hun bedrijf of beroep of, indien zij voor de uitoefening van hun bedrijf of beroep een binnen liet Kijk wonend vertegenwoordiger hebben, door bezorging van het biljet aan diens woning.

Sluiten