Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kaar omtrent den vroege ren toestand van den aangever en diens beroep of bedrijf bekend is.

§ 5. Het tarief der belasting is gesteld op 25 % van het bedrag waarmede de vermeerdering van bet inkomen of de winst f 1000 te boven gaat. Yoor liet eerste jaar waarover de belasting zal worden gelieven, blijven slechts onbelast f 80 voor iedere maand, die in dat jaar eindigt na 1 Augustus 1914. Immers kan alleen over die maanden oorlogswinst zijn behaald. In sommige gevallen wordt de belasting geheven wegens vermeerdering van inkomen of winst over een korter tijdperk dan een jaar; ook dan blijven slechts onbelast f80 voor iedere maand die dat tijdperk omvat, een gedeelte van maand voor eene maand gerekend. Bedraagt voor natuurlijke personen die binnen het Rijk wonen, de vermeerdering ecliter minder dan f20 000, dan daalt het tarief met 1/10 % voor iedere f 100 waarmede de vermeerdering beneden f 20 000 blijft. De belasting bedraagt echter in geen geval minder dan 10 %. De ratio van deze degressie ligt in het volgende. Bij eene belasting wegens vermeerdering van inkomen of winst als onmiddellijk of middellijk gevolg van den oorlogstoestand, kan men evenals bij de successierechten spreken van eene tijdelijke buitengewone draagkracht, waarbij de grootte der vermeerdering en de invloed door de buitengewone omstandigheden daarop geoefend als beslissende factoren op den voorgrond treden. Een belasting van 25 % is bij groote extra-winsten gemakkelijker te dragen dan bij kleinere. Van f 20 000 extra-winst f 4750 af te staan valt allicht minder zwaar dan van f5000 extra-winst f 1000 te offeren. In de tweede plaats — ên dit werpt yoor een belasting wegens „oorlogswinsten" het grootste gewicht in de schaal — zal bij groote extra-winsten over het algemeen de invloed door den oorlog op de economische verhoudingen geoefend veel beter aan te wijzen zijn dan bij kleine. Bij de kleine vermeerderingen van het inkomen zal immers de vraag, of de extra-winst aan de buitengewone omstandigheden dan wel aan daarmede niet samenhangende oorzaken te danken is, allicht veel moeilijker te beantwoorden zijn dan bij de groote. De genoemde redenen hebben geleid tot het stellen van een vast tarief met degressie voor de kleinere vermeerderingen van het inkomen of de winst en tot vrijstelling van de eerste f 1000.

§ 6. Wat de technische bepalingen betreft, moet het ontwerp zich uit den aard der zaak aansluiten aan de bepalingen van de Wet op de Inkomstenbelasting. Toch brengt het karakter dezer belasting eenige wijzigingen met zich.

Vooreerst is voor de heffing eener oorlogswinstbelasting onmisbaar een verplichting, de vermeerdering van inkomen of winst op het daartoe gezonden of uitgereikte biljet aan te geven. Blijft de aangifte achterwege, dan wordt de belasting met vijf en twintig ten honderd verhoogd. Op die wijze is mogelijk gemaakt, dat ook bij het ontbreken der aangifte de schatkist vaak ontvangt wat haar toekomt. Al wordt een belastingplichtige die geen aangifte deed, zelfs 20 % te laag aangeslagen, dan zal hij door de verhooging toch de som betalen, die hij aan belasting moet opbrengen. Wie vermeerdering van inkomen of winst heeft en geen aangiftebiljet heeft ontvangen, mag in dit geval zeker niet wachten tot zulks de administratie ter oore is gekomen, maar moet zelf daarvan mededeeling doen. Zal immers deze heffing tot haar recht komen, dan moet ieder} die extra winsten heeft behaald, het zijne daarin bijdragen. Mocht dus iemand, die in de belasting moet worden aangeslagen, binnen den door den Minister van Financiën bepaalden termijn geen aangiftebiljet hebben ontvangen, dan is hem de verplichting opgelegd, dat binnen een maand na het verstrijken van dien termijn aan genoemden Minister schriftelijk mede te deelen. Op het niet nakomen dier verplichting dient een strenge straf te staan. Geldboete zou met het oog op de aanzienlijke bedragen, waarom het bij deze belasting kan gaan, onvoldoende zijn. Derhalve is als straf bedreigd hechtenis van ten hoogste één maand. Mocht het achterwege blijven der genoemde mede-

Sluiten