Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

risico's geloopen. Men denke maar eens aan de talrijke Regeeringsmaatregelen die soms alle berekeningen in de war stuurden.

Nu zal het voor ons land van het grootste gewicht zijn, hoe de burgers zich in de toekomst zullen houden. De energie mag in geen geval worden belemmerd noch eenige prikkel worden verzwakt om, door het vooruitbrengen van eigen zaken, de «elvaait van land en volk te bevorderen. Een percentage van 50 pet. is daarom te hoog. In het buitenland is misschien zulk een hoog percentage noodig, hoewel het ook daar voor de toekomst allesbehalve zonder bedenking is.

Hooger dan 25 pet. moet men derhalve niet gaan. Dan zijn wij de andere neutrale landen al vooruit. Ook kan Spreker niet aam aden lagei te gaan. De aanvullende belasting wegens vermogensvermeerdering, waarvan de Heer van Ommeren spreekt is nog slechts een vogel in de lucht. Laten wij dus liever de 25 pet. in de hand houden.

Wat de degressie betreft, stemt spreker den Heer van Nierop volkomen toe, dat zij hier theoretisch niet past. Maar er zijn toch ook verscheiden gevallen, waarin men zeker kan zeggen, dat de kleine winsten door kleine menschen gemaakt zijn (b.v. bij den landbouw). Het zal daarom toch billijker zijn de degressie te behouden.

De Heer Nieboer blijft op een tarief van 50 pet. aandringen. De nood is zoo groot en de Staat heeft vooral in de toekomst zeer veel geld noodig (men denke aan de demobilisatie). In de Scandinavische landen zijn de uitgaven niet zoo groot als bij ons. in Engeland kent men een tarief van 50 pet. ook al in een wet van 1909 omtrent de uitbreiding der groote steden, volgens hetwelk 50 pet. van de waardevermeerdering der gronden aan de gemeenschap moet worden betaald.

De A oorzitter : dat betreft een andere zaak nl. de menschen die slapende rijk worden.

De Heer Nieboer ontkent zulks. Ook de grondexploitanten moeten energie ontwikkelen.

Wat het bezwaar van den Heer de Monté ver Loren betreft t. a. v. de naamlooze vennootschappen, zou Spreker willen voorstellen ook voor haar de degressie te herstellen. Verder zou over den gang der degressie voor allen nog nader te spreken zijn.

De Heer Schaper loochent niet, dat vele oorlogswinsten ten koste van het buitenland zijn gemaakt. Maar toch niet minder vele ten koste onzer burgers. Spreker heeft allesbehalve bedoeld, dat in iedere oorlogswinst iets kwaads zou schuilen.

A erder vraagt Spreker of de overblijvende 50 pet. geen voldoende belooning voor de energie is.

De Heer Nierstrasz vindt 25 pet. al te hoog. In Frankrijk, dat een oorlogvoerend land is, begint men met 5 pet. en eindigt met 30 pet. (boven 500 000 francs). Spreker sluit zich bij den Heer van Ommeren aan om het percentage op 15 te brengen.

De Heer de Monté ver Loren zet nogmaals uiteen, dat degressie voor natuurlijke personen op grond van het in de Memorie van Toelichting aangevoerde niet mag prijs gegeven worden. Voor de naamlooze vennootschappen is degressie, zooals in de vorige vergadering terecht is betoogd, niet mogelijk.

De Voorzitter brengt nu achtereenvolgens in stemming:

1°. het amendement door de Heeren Schaper en Nieboer ingediend; het wordt verworpen met 22 (twee en twintig) tegen 2 (twee) stemmen;

tegen het amendement stemmen de Heeren van den Bergh, Cremer, van Foreest, de Geer, Gerretson, Gerzon, Hoetink, Kellermann Sloteiiaker, Laman de Vries, van der Lande, van Loon, Mesdag, de Monté ver Loren, van Nierop, Nierstrasz, van Ommeren, Patijn, Scheurleer, Schuuring, Teenstra, Wierdsma en de Voorzitter;

voor het amendement stemmen de Heeren Nieboer en Schaper.

Sluiten