Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer uit Noorwegen, later vooral uit IJsland aikomstig. Behalve het reeds genoemde verschil in de makers zijn er nog nog twee belangrijke punten van onderscheid tusschen de Skaldenen de Eddaliederen; de eerste behandelen historische stof, de daden van nog levende personen, wier lof zij willen verkondigen, terwijl in de Edda slechts oude mythen en sagen worden beschreven. Bovendien is er een verschil in de woordenkeus; de taal der Skalden bestaat uit talrijke zeer gekunstelde beelden, zoodat het ontcijferen van een Skaldenlied dikwijls veel op het oplossen van een raadsel gelijkt. Dergelijke beelden zijn ook aan de Eddagedichten niet vreemd, doch daar vindt men er een matiger gebruik van. Ook de groote IJslandsche geleerde Snorri Sturluson, tot wiens werken o.a. de prozaEdda behoort, was een belangrijk Skald. De laatste en zeker niet minst belangrijke bron voor onze kennis der Oudnoorsche toestanden en beschouwingen bieden de IJslandsche saga's. Een „saga" is een verhaal in proza van feiten, die werkelijk hebben plaats gehad. Reeds in de tiende eeuw begon men korte vertellingen te doen, meestal van zelf beleefde gebeurtenissen ; langzamerhand werden het heele levensbeschrijvingen van beroemde mannen en hun familie. Oorspronkelijk werden ze mondeling overgeleverd, doch in de twaalfde eeuw begon men ze op schrift te stellen. Ze spelen meestal in de tiende en elfde eeuw, ongeveer tusschen de jaren 930 en 1030, en geven

Sluiten