Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene zijde geeft een lijst te lezen van vrouwelijke lijfeigenen, waaronder bajaderen, en van twee kategorieën van mannelijke lijfeigenen. De andere kant maakt melding van landerijen van verschillende personen gekocht; van den daarvoor bepaalden prijs en van de afbakening des gebieds. Voorts heet het dat Koning Süryavarman ook landerijen en honderd veertien slaven schonk, alles ten behoeve van den £iva-linga en van Jayaksetra. Na eenige regels in 't Sanskrit, waarbij een iegelijk die inbreuk maakt op de schenking met de straffen der hel wordt bedreigd en aan ieder die de stichting verrijkt de geneugten des hemels worden beloofd, begint op nieuw de tekst in de landtaal, bevattende den datum 949 (= 1027) en verordeningen door Süryavarman uitgevaardigd aangaande de heffing der inkomsten voor 't heiligdom van Jayaksetra.

Op eenigen afstand van 't stadje Banteai Neang is in eene armoedige dorpspagode een steenen voetstuk bewaard met een kort, maar om meer dan één reden belangrijk Sanskritopschrift, prachtig uitgevoerd. De door den heer Barth geleverde vertaling luidt als volgt: «Koning Bhavavarman, die de twee werelden in zijne hand houdt, heeft met de giften (geheven) uit de schatten welke hij met de kracht van zijnen boog gewonnen heeft, dezen linga van Tryambaka (den Drieoogige, d. i. Qiva) opgerichte Bhavavarman, wiens inscripties bijna over de geheele uitgestrektheid van 't oude rijk van Cambodja verbreid zijn, regeerde omstreeks 600 na Chr. en om dezen tijd had, volgens Chineesche berichten, Cambodja de naburige staten aan zich onderworpen.

Bij genoemde plaats is een grot, waar men ettelijke beeldjes van Buddha, Visnu en brahmaansche godinnen aantreft. Ook is die grot merkwaardig om eene tweetalige inscriptie waarvan de zakelijke inhoud zich in 't kort aldus laat samenvatten: zekere Tribhuvanavajra laat in den jare 903 (= 981) een beeld oprichten van Jagadïgvara, anders genaamd Trailokyanatha, en in vereeniging met zijn zwager Somavajra een beeld van Lokegvara 1; voorts een van Maya, de moeder van Buddha. In den Khmertekst wordt ook gewag gemaakt van de gebruikelijke schenkingen van land en anderszins en ten slotte een iegelijk die inbreuk maakt op de stichting bedreigd met helsche straffen.

_ De hoofdpersoon der oorkonde, Tribhuvanavajra, draagt den titel van Acar) a, d. i. Professor, hij was dus een geleerde en zonder twijfel is deSanskrittekst, geheel in dichtmaat, van zijn eigen maaksel. Zoowel door den aanhef der inscriptie als door het karakter der door hem opgerichte beelden doet hij zich kennen als aanhanger van 't Mahayanisme. Klaarblijkelijk

Deze di! e namen kunnen niet anders bedoeld wezen dan als synoniemen van Avalokite9vara, den grooten Bodhisattva.

2

Sluiten