Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niryadayati

nisïditva

pattïyisyanti

parajinitva

parahanimsu

parimïmamsayami

pariyapunisyanti

parivambhita

parisad

paryankam baddha

parvatarajan

pagyitva

param!

pusta

pranamayitva Badi

babhüva (Perf.)

balasa

buddhyapaka

buddhyapana

bodhisatvotpada

bhadanta

bhasati

bhasayinsu bhïksma

bhüyaso matraya ij bhüyisthataram ( bhüyistham mandagailanya { manujna

( manojna (less common)

mahadvïpani

maharajebhih

marisa

maitra

°yanika

yusme

laya

niryatayati

nisadya

( pratïyisyanti

( and pattïyisyanti

parajayitva

parahananti sma

parimïmamse

paryavapsyanti

parivancita

parsad

paryankam abhujya

parvataraja

drstva

paramita

pustaka

pranam}-a (r. pranamya) Bali

abhüt (Aor.)

balatkarena pratibodhaka pratibodhana bodhisattvavavada of ten for bhagavan ^ bhasate ( bhasati bhasante sma bhïsma

bhüyasya matraya bhüyisthena

mandaglana manojna

(maha)dvïpah maharajaih marsa maitri

"yanïya (more usual)

yüyam

lava

Sluiten