Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor zooverre ze nog bestaan, op in 't Mao. achter ma, dat z. v. a. «ten behoeve van, wegens, door», en mo, dat «ten behoeve van» uitdrukt1. Evenzoo ma en mo in 't Sam.; bijv. moü = moku; mou = mou2; mana = mana; möna = mona. De gerektheid des klinkers veronderstelt een uitgevallen nasaal, evenals bijv. fetü, ster, op witun = wituën terugwijst. Er zal later gelegenheid zijn om den oorsprong van ma en mo te onderzoeken. Als proef op de som zal ik nu een overzicht laten volgen van de possessiefaanhechtsels in 't F.

l ps. 2 ps. 3 ps.

Enkelvoudig.

— ngku — mu _ na

Veelvoudig.

— da (incl.) — muni — dra

Tweevoudig.

— daru {incl.) — mudrau — drau

Meervoudig (Trialis).

— datou (incl.) — mudou — dratou.

Toelichting is, na 't reeds hier en daar opgemerkte, schier overbodig.Alleen wil ik nog de aandacht vestigen op den vorm -dra; deze wijkt eenigszins af van ra in den nominatief, en is zonder twijfel gesproten uit een oud nda; vgl. Bik. ni-nda, van hen, en in den Haraya-tongval van 'tBis. nanda met Tag. ni-la, Tombul. nera, enz. Ook het Bis. ni-lla moet uit een ni-nla (ouder ni-nra, ni-nda) ontstaan zijn. Muni wijkt af van den vorm, die in de meeste Indon. talen in gebruik is of was, nl. nyu, enz., doch heeft een tegenhanger in 't Bat. - m u n a3.

Behalve eenvoudig door aanhechtsels, drukt het F. de possessieven ook uit op de Pol. manier, door zekere woordjes, namelijk no of ne, ke en me met de aanhechtsels te verbinden; bijv. no-ngku, ne-ngku; ke-ngku; me-ngku, enz. Waar de aanhechtsels niet meer in gebruik zijn, schijnt men zich te bedienen van een dier woordjes gevolgd van den genitief van 't vereischte pers. voornw., welke genitief gevormd wordt door 't voorzetsel i,

1 Ook tusschen ma ea mo wordt oen soortgelijk onderscheid in acht genomen als tusschen na, a, en no, o, en tusschen ta en to; zie Williams, Dict. of the N.Zealand language (2a ed. 1852), p. XX.

5 Mou zou volgens Violette, Biet. (1879) i. v. cpour vous» beteekenen en voor mo ou staan; geen van beide is juist; mou is «pour toi» en staat niet voor mo ou, want ou is «tui, tuae, tua».

s De Mandailingsche tongval heeft een pleonastisch mu-nyu of mu-yu. Het vermoeden door v. d. Tuuk, Tob. Spr. (2« Stuk, 1867) bl. 149 geuit, dat nyu eens een voornaamwoord van den 3 ps. zou geweest zijn, acht ik niet voldoende bewezen.

Sluiten