Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

da: tïati, data; van sudu: suduma; van lako: lakovi, lakova; enz. Van daar dat Hazlewood (p. 37) als aanhechtsels opsomt: a, da, nga, ka, ma, na, ra, ta, va, wa en ya; waarbij te voegen zijn i, di, enz. Al deze affixen of schijnaffixen hebben volkomen dezelfde functie als het eenvoudige an (of t), zoodat bijv. lakovi in beteekenis gelijk is aan lako -f- i, en lakova aan lako-f-an, hoewel lako-i en lako-a niet in'tF.bestaan. Deze identiteit nu in waarde tusschen vi, va en i, a, enz. moet de grondslag zijn van elk verder onderzoek naar den oorsprong en aard dier medeklinkers.

Reeds dadelijk kan men beginnen met aan te toonen dat eenige der medeklinkers niet anders zijn dan de oude sluitletters van den stam, welke aan 't woordeinde in 't F. moesten wegvallen, doch, vóór klinkers staande, gespaard bleven. Bijv. da, slecht, boos, beantwoordt aan Mal. djahat (zie woordenlijst) en het is dus natuurlijk dat na aanvoeging van i en an daaruit gesproten is dati en data. 1 Van davu komt davuta, uit den grond trekken, want het is Day. djawut, enz. (zie wdl.). Het spreekt van zelf dat de oude sluitletter alleen in zulke afleidingen zich zal vertoonen die van de oudere taal geërfd zijn, en dat in nieuwere afleidingen, ontstaan in een tijd toen de stammen hun eindmedeklinker reeds verloren hadden, het stamwoord in zijne nieuwere gedaante optreedt; zoo bijv. in davui-vuvutaka, bij de wortels uitrukken, uitroeien, van hetzelfde davu + affix /-f-vuvu (vgl. Tombul. wutwut), en een ander later te behandelen affix. De betrekkelijke nieuwheid van het woord blijkt al uit het samengestelde karakter er van.

Uit de woordenlijst zal men de overtuiging kunnen putten dat de t in de uitgangen ti en ta tot den stam behoort; dat zulks altoos het geval is, mag niet beweerd worden, vóórdat men de identische stammen in de verwante Indon. talen heeft aangewezen. Daarenboven komt t in 't F. zelf — gelijk later zal aangetoond worden — alsook in 't Sang. wel eens als klinkerscheider voor, evenals bijv. k in 't Mak., Bug., Jav., enz. Zoo wordt in 't Sang. onggo met affix an: onggotan; seke, (Tombul. seke): seketan; enz. Het is derhalve volstrekt niet onwaarschijnlijk, dat in enkele woorden op ti, ta de t dezelfde, zuiver phonetische waarde heeft 2. Eindelijk mag men de onderstelling wagen dat t in sommige woorden eenen anderen sluitklank vervangt; in 't Mao. althans is zulk eene t meermalen bewijsbaar uit eene s of r ontstaan, en even vaak is die medeklinker in hetzelfde Mao. louter een klinkerscheider (zie wdl. bij rama; mahana; aha). Men kan dus

1 Een paar regels over da ma zijn hier weggelaten. (Noot van 1916).

2 In vinaka-ta, beamen, goedkeuren, is de t niet te verklaren dan als zuiver phonetisoh invoegsel.

Sluiten