Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORDENLIJST VAN 'T FIDJI, MET VERGELIJKING DER STAMVERWANTE TALEN VAN INDONESIË EN MADAGASKAR.

Bij de aanhaling van woorden uit de Indonesische talen heb ik mij tot regel gesteld, niet meer vormen op te geven dan noodig zijn ter vaststelling van de oorspronkelijke gedaante van eenen woordstam of van zijne variëteiten. Soms heb ik meer voorbeelden opgenoemd dan voor dit doel noodig was, wanneer ik meende dat het van belang was te doen uitkomen in welk gedeelte van Indonesië een of andere woordstam nog in gebruik is. Waar ik van deze beginselen ben afgeweken, wijte men zulks aan de onvolledigheid mijner hulpmiddelen of aan mijne gebrekkige kennis. In geen geval zoeke men in de volgende lijst een etymologisch woordenboek van 'tFidji, al levert zij daartoe eenige bouwstoffen.

Bij de samenstelling der lijst heb ik gebruik gemaakt 1°. van gedrukte en ieder toegankelijke woordenboeken, spraakkunsten en teksten welker vermelding ik overbodig acht; 2°. van eene geschrevene, vrij uitvoerige woordenlijst van ettelijke weinig bekende en nog nooit wetenschappelijk beoefende talen in 't oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel: van de Soela-eilanden; Moa; Letti; Dawaloor; ICisar; Alor ('t hoofddialekt); Borowahing en Barnusa; Timor; Rotti; Sawu ; Binongko. Bedoelde woordenlijst werd opgesteld door of onder toezicht van den Heer J. G. F. Riedel, die ze mij welwillend ten gebruike afstond.

Bij de telwoorden en de meeste persoonlijke voornaamwoorden heb ik alleen dien vorm gegeven welks bestaan men op grond der taalvergelijking in de grondtaal mag veronderstellen. Zoodanige vormen, welke grootendeels hier of daar nog onveranderd voortleven, bestempel ik kortweg als M. P. Evenzoo ben ik te werk gegaan bij eenige andere woorden die in nagenoeg alle M. P. talen terugkeeren.1

1 In de nu volgende Woordenlijst werden de belangrijk gewijzigde of bijgewerkte artikelen gekenmerkt met oen sterretje vooraan. Geheel nieuwe artt. zijn aangegeven door twee sterretjes vooraan. Van geheel geschrapte artt. werd steeds rekenschap gegeven. (Noot van 1916).

Sluiten