Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N. J. abuh-abuhën, waterzuchtig. Of het toegevoegde v a t u hier de gewone beteekenis, die van «steen», heeft, is twijfelachtig.

1. Buicu, knoop, knobbel; bukubuku-ni-linga, elboog, eig. geleding of gewricht van den arm; bukubuku-ni-yava , hiel. Tombul., o. en n. J. wu k u, Tag., Bis., Ibn., Mong. bukü, geleding, gewricht, knobbel, kneukel; Bis. bukubuku meer inzonderheid «kneukel»; Day. b uko, Mal. bu ku, geleding, Mal. buku kaki, hiel.

2. Buku, staart; buku-ni-kesu, achterhoofd. Dit buku is een geheel ander woord dan 't vorige, en verwant, zoo niet identisch, met Jav. pungk u r, achteren. Vgl. daku.

Bula , herstellen , genezen , gezond zijn , leven ; ook subst. en adj. De eigenlijke beteekenis is «terugkeeren»; denzelfden overgang van begrippen ziet men o. a. ook in 't Jav. waluya en pulih 1. Vergelijkt men bula met het gelijkbeteekenende Sam. ola, Mao. ora, dan heeft men alles wat noodig is om te bewijzen dat het laatste te vergelijken is met Bat. u 1 a k, m u 1 a k, terugkomen, Day. u 1 a n g, 't herhalen, en F. b u 1 a met het verwante O. J. p u la, terugkeeren, Mal. pulang; 'tLamp. mula kan evengoed van een u 1 a als van een p u 1 a afgeleid worden; de eenvoudigste vorm is in ieder geval u 1 a, waarnaast eenige varieteiten met zuiver phonetische sluiters. Of nu bula oorspronkelijk zulk eenen sluiter had, is moeielijk te beslissen, daar de afleidingen bulai en bula betrekkelijk jonge vormen zouden kunnen wezen en dus niets bewijzen. Alleen mag men als waarschijnlijk aannemen dat de sluiter geen nasaal was, want dan zou die wel bewaard zijn. Vgl. vooral Tag. buhay. De o in Sam. ola, Mao. ora is vermoedelijk ontstaan uit a -f- u 1 a, zoodat het woord gevormd is als bijv. O. J. a pu 1 a, ahurip, e. dgl. Dat zulk een a zelfs in de substantieven voorkomt, al is het ten gevolge van verbastering, blijkt duidelijk uit Mao. ako, onderricht, in tegenstelling tot O. en N. J. ako n, dat nooit als abstract substantief kan optreden. —Of i-b u 1 ab u 1 a, pootsel, tot denzelfden wortel moet gebracht worden, is niet zoo geheel zeker, doch ontwijfelbaar is het dat het in oorsprong één is met Ponos. m o p u m b u la, Mong. m omula, Ibn. en Alor mula, planten, poten ; Ibn. m u 1 a m u 1 a, pootsel, aanplant. Verwant is Day. m u 1 ak, in de hoogte groeien. In aanmerking genomen den samenhang tusschen «groeien, planten, genezen, leven», zooals die zich deels in 't Skr. rohati, ropayati, deels in 't Tombul.

tou, tumou, groeien, leven, openbaart, houd ik het er voor dat mula,

planten, en bula, inderdaad één zijn in oorsprong; voorts acht ik het waarschijnlijk dat Ibn. tolai, levend wezen, mensch, een overoude af-

1 Ook ons «genezen» is van denzelfden oorsprong als 't Grrieksch vÓGTOgy terugkeer} het Gotische nasjands, d. i. heiland, is letterlijk F. i-vakabula, Heiland.'

Sluiten