Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regelmatig geredupliceerd uit s i r u d, bijvorm s u r u d 1, Bis. s u 1 u d, Tag. suyud, Ibn. t u güd , Day. s u n d u r, Jav. en Bat. s u ri. Behalve de varianten r, gebrauvvde r en d in 't midden des woords, wisselen de klinkers i (?) en u van plaats; andere voorbeelden van dit laatste levert 1 u m u t vergeleken met F. lumi (z. d.) en Sam. limu (z. d.); Tobasch Bat. anduri, zeef, met Dairisch a n d e r u , Mal. n i r u , enz.; Mal. t i d o r, Mak. t i n r o , slapen, met Jav. turu , Tag. tulug, enz.

seuseua, wit van schuim. s e u is een zwakkere vorm van sa vu, geheel beantwoordende aan Tombul. sëwu (z. Savu). Hiervan sevuka «to dash water upon» en sevuya, sprenkelen.

seva; sevaka en vakaseva, wegjagen, haten. Het zal eigenlijk wel «verschoppen», en sevaki «hated, orhateful» eigenlijk «verschoppeling» zijn, want se va is Jav. se pak, Mal. sepaq, schop, trap.

Sevuka, libare, en i-sevu, libatio; zie Seuseua.

Sewa, sesewa, gek. Synoniem met llalia, en dus van denzelfden stam als Jav. e wah , gek, krankzinnig. Dit is een ander bewijs hoe oud sommige Kramavormen van 't Jav. in het M. P. zijn.

Si, semen genitale. O. en N. J. s i h of a s i h, min, Day. a s i, Mig. a s y; waarvan o. a. Mak., Bug. mase, Tag. kasi. Opmerking verdient, dat het Skr. kama, hetwelk de beteekenissen van «min» en «semen genitale» in zich vereenigt, in 't O. J. als kama (bijv. Adiparwan, fol. 52); en in 't N. J. als kama in den tweeden zin zoo herhaaldelijk voorkomt. Men mag dit gerust toeschrijven aan een Javaansch, — en zooals uit het F. en Polyn. blijkt — M. P. taalgebruik, en 't Jav. kama voor een plaatsvervanger houden van een inheemsch sih. In 't F. is si een tabu-woord. Vermoedelijk was het evenzoo bij de oude Javanen, en werd het daarom vervangen door een vreemd woord, dat altoos minder aanstootelijk klinkt. Wij doen immers juist hetzelfde en nemen bij tabu-woorden de toevlucht tot het Latijn.

Siasiawa, eene plaats geheel en al bederven. Jav. siyasiya, zonder iets te ontzien, wreedaardig en willekeurig met iets omgaan; Day. siak, basiak, woest, woedend; Mig. masiakS., slecht, snood; Tont. masea, misdoen.

* SlKOSlKO, gras dat op nieuw uitspruit op eene plaats die pas gewied is. Misschien = J. s u k ë t, gras. Ook O. J., gewoonlijk in ruimeren zin : ruig, kreupelhout, enz. Wat de i voor u betreft vgl. men Vl(Jo, navel.

SlLI, zich baden; silima,doopen;silisili, «adiving».Jav. silëm, onderduiken, onderdompelen.

SlNGA, daglicht, zonnelicht. Mak. singara, daglicht; Day. singah, fakkel. Eene andere uitspraak hiervan, nl. Mal. sinar, Tag. sinag, Ibn. sinég,

1 Daarnaast een varieteit met gebrauwde r, Philipp. g.

Sluiten