Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn» als «naam» is. Hieruit verklaart zich hoe 't Skr. avastha, positie, in 't Jav. onder den vorm van awasta, wasta overgegaan, de beteekenis «naam» die het nooit in 't Skr. heeft, kon krijgen. Of TOKA etymologisch hetzelfde woord is als Tombul. tëkka, gaan zitten, of met O. J. tëka.N. J. tëka, komen, is eene vraag die vooralsnog onbeslist moet blijven.

toka-llau, oostenwind. Hierin heeft toka klaarblijkelijk den zin van «richting», of, algemeener uitgedrukt, die van 'tjav. voorvoegsel sa, bijv. in sakidul, ten zuiden; sangisor, beneden. Vermits sa hier de waarde heeft van het Skr. suffix tas, of den ablatief in plaatsbijwoorden, en Jav. tëka al de beteekenissen van Jav. sa vóór richting aanduidende woorden en van Skr. suffix -tas uitdrukt, is het geenszins onmogelijk dat toka inderdaad in oorsprong één is met Jav. tëka of tëkan. Lau is zonder twijfel Mal. laut, O.J. lodenz.,zee; waarom dit bij de Javanen hetnoorden, bij deMadureezen daarentegen het zuiden aanduidt, is begrijpelijk genoeg. Indien de term mocht blijken alleen bij de bewoners van Groot Viti in zwang te zijn, dan zou de verklaring gevonden zijn, want voor de lieden van Mbau, Rewa en de Zuidoostkust van Groot Viti in 't algemeen strekt zich de oceaan werkelijk in 't oosten uit.

Tokara, bloesem. Uit stam tokar, bijvorm van O. en N. J. sëkar, bloem, bloesem, en aanhechtsel an. Bij denzelfden wortel behooren O.J. mëkar, ontluiken; en Tag. bukadkad en biklad, Bis. boklad, ontplooien.

tokona, stutten; I-toko, staak, stut, stok om te boomen. Day., O. en N. J., Tombul. tëk ën , Mig. t eh i n a, Tag. tik 1 n , Bis, to k ó n , Sumb. tokung, Bug. tëkang, Mak. takkang, Mal. takan, stok, staf, boom (van een schuit).

Tolo, 't midden van het 'tlijf, middelrif. Jav. tëlëng, het midden van iets.

TOLU, drie, M. P. tëlu.

TONOK-a, prikken in. Tag. tinik, Bis. tonók, iets prikkends; prikken, steken.

TORO, «clouds appearing to go against the wind». Er zal wel bedoeld zijn «windstilte», O. en N. J. tërëh, tëruh of tëduh.

tose, verspreid uiteengaan. Eigenlijk een part. perf. pass. ofgerundief van se, met prefix to, Bat. tar, Mal. t&r. Hetzelfde voorvoegsel ook in TOVURE, ontspringend (van water), weinig of niet verschillend van vu re; voorts ook, schijnt het, in tomimi, uitsijpelen, uitdruppelen (intr.).

Tova, vlak stuk gronds, Jav. tëbak, lap of stuk vlakken grond; verwant met Jav. lëbak, vlakte, vlakland.

TOVI, «to go fishing and get nothing». De opgegeven beteekenis kan niet nauwkeurig wezen; het woord zal op zich zelf wel niets anders zijn dan

6

Sluiten