Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Me, opdat, om te; ten behoeve van. F. m e.

Mehameha, eenzaam. Verwant hetzij met Pamp. m i s a n, Ibn. m i 11 a n, Tag. minsan, p i n s a n , O. en N. J. p i s a n, eens; of met O. en N. J. p isah, gescheiden, afgezonderd. De wortel is in allen gevalle MP. sa, een, of eene varieteit er van.

Metengi, hooggeplaatst. Het woord zal eigenlijk wel «winderig» beteekenen, van Tengi (z. d.), tenzij het eene andere uitspraak is van Tike(z. d.).

MiharOj of Miho ; zie Maharo.

Minamina en minaka, wenschen; wensch. O. J. inak, 't aangename; enak ofmenak, aangenaam, behagend, lief; N. J. enak, aangenaam, lekker; waarvoor in Krama e t j a, d. i. Skr. i c c h a gebruikt wordt.

MlNGOMINGOj dwarrelend; TAKA-MINGOMINGO, draaien (intr.). O. en N. J. mingërminger, grondv. i n g ë r.

Miramira, roodgloeiend. O.J. irang, schaamte; erang en merang, beschaamd; Sund. era; Tombul. mairang, Bat. i ra; hierbij behoort ook N. J. wirang, mirang.

NAMUNAMU, in w h a k a - n., verdwijnen. Jav. namutnamut.

Ngaru, vlieg. Dit is een omzetting van Rango, Sam. en F. 1 a n g o.

NGE, gedruisch. Oogenschijnlijk verwant met Mak. n gen ge, huilen; N. J. bëngengeng, brommend huilen.

Ngengere, geraas maken; ngengeri, grommen, grunniken. Vgl. Mak. ng&ngara, schreeuwen.

ngunguru, geraas, geruisch. Vgl. Jav. gumuruh.

NüNUMI, verdwijnen. F. nunuva, duiken.

Ohu, omringen;gezelschap.Bis. opungen topung, aaneengesloten; hiervan afgeleid zijn Jav. tëpung en këpung.

Oke, zich verroeren, spartelen; okeoke, een zieke. Bis. o k a i, verroeren; o k a i - o k a i, zich weêr kunnen verroeren (van eenen zieke).

Ore, boren; pass. orea. Jav. urik, boor, verwant Tombul. en Sea gogori, Tond. gëgori, boor.

ORU, week, zacht. Sund. uduh.

Pa, papa, vader. Day., Mal., Bat., Lamp., Tag., O. en N. J., Sund., Mak., Bug. b a p a, Mig. baba, vader; Pamp. b a p a, oom, stiefvader, doch ib pa, vader.

Paiiunu, vuur; parahunuhunu en parangunu, in 't vuur roosteren. Z. onder S. masunu.

Pai, goed. Mal. b a i q; etymologisch hetzelfde woord als N. J. b a h e.

Pango, zwart. Van denzelfden wortel als Jav. langës, zwartsel, roet, verkoolde stof;enandjangës, pikzwart.

1. PARA, voorvoegsel. Zie bl. 304 hiervóór.

Sluiten