Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarentegen heeft het regelmatige t a m a n t a vervangen, hetgeen verklaarbaar is, dewijl dit in 't A. etman of zelfs etma moest worden: daarom ontstond onder den invloed van g a ij a een ongrammatisch en verminkt e t m a ij a; Erom. heeft den echten vorm bewaard, bijv. u n ' i p m i n t, in onze oogen, Matth. 21, 42; irant, aan ons, Mk. 9, 40. Onregelmatig en in overeenstemming met het vorige is et mama, uit etma en den verminkten Accusatief ga ma; de oude vorm is tamamami; Erom. bijv. n'isekomam. E t m a m i a uit e t m a m u en a, terwijl Fi. heeft-muni; vermoedelijk zijn a en n i of i synoniem en meervoudteeken; Erom. heeft insgelijks m i, bijv. n' o w a m i, uw hart; i voor u in den uitgang, gelijk zoo dikwijls in beide talen voorkomt. Etmara uit tamanda, en toegevoegde a; Erom. itemenda.

Namen van lichaamsdeelen nemen dezelfdeaanhechtselsaan n'ikmak, mijn hand; n'ikmam, dijn hand; n'ikmara, hun hand, enz. Uit ehele, aan, tot, wordt: e h e 1 e k, ehelum (de ti door invloed van de thans afgevallen u van mu), e helen; mv. ehele ij a, ehelema, ehelera. Ira, dat we vóór persoonsnamen hebben leeren kennen, in welk geval het de Genitiefpartikel aanneemt, met beteekenis «van, te beginnen met», bijv. ira i Tevit, van David af, wordt met het possessief irak, iram, iran, enz.

Het aanhechtsel van den 3 pers. enk. n kan, evenals in de meeste verwante talen, dikwijls niet anders dan door een onzer lidwoorden weergegeven worden. Voornamelijk, schoon niet uitsluitend, is dit het geval bij benamingen voor een gedeelte van een voorwerp, als blad, wortel, tak van een boom; of van een ruimte, als district, oord van een land. Bijv. Kaperneum, n'uarin pege is e thi Galili, een oord van 't land Galilea, Luk. 4, 31; a (foutief an in den tekst) n'ilpun n'elgau, in 't achtergedeelte van 't schip, Mk. 4, 38; ehelen n'atimi (foutief ehele natimi) alupas a n'eom (foutief an n'eom) alaingaheni, tot den grooten man (Engelsch «ruler») der synagoge, 5, 36; «(foutief an) N'esgan Upene im lep in gop, met den Heiligen Geest en ook met vuur, Matth. 3, 11; is ahes a n'ohatang n'ohran tah, er kwam uit den hemel zekere stem, 3, 17. Is 't geregeerde substantief een meervoud, dan blijft n achterwege; bijv. u n'ohu au i gai, aan den wortel der boomen, (au is een mv., dat achter zich heeft de genitiefpartikel i, van; g a i is boomen in 't algemen), 3, 10, n esngan imta i i 1 pu atimi, toogder menschen (hier heeft esnga 't aanhechtsel omdat «'t oog», (eig. 't midden van 'toog) enk. is, maar imta niet, omdat het geregeerde woord mv. is), 11,5, n'upuraiuaripege asenga het volk van al de streken lands (enk. zou zijn u n'uarin pege), 3, 5; ehele ilpu atimi atahaijeng yin, tot zijne discipelen, Mk. 4, 34. Waarom echter vs. 11 gezegd wordt in gedp u n ed u on, zijn schoenen, en

Sluiten