Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

itai, iets, uari, plaats, en een werkwoord; als n'itai gaing, iets om te eten, voedsel; n'itai hang, iets voor maaltijd; n'uarin ikni sito, plaats om koorn te leggen. Deze en dergelijke uitdrukkingen zijn te beschouwen als volkomen analoog met onze samenstellingen, als «eetser\ies, eetkamer, bergplaats». Het zijn samenstellingen waarin natuurlijk niet de Infinitief, maar de eenvoudige stam op zijn plaats is, èn in 't A., èn in onze taal.

Passief. Voor 't passief bestaat geen eigen vorm in 't A. Men bedient zich van een omschrijving, overeenkomende met ons gebruik van t onbepaalde «men», met dit verschil dat dit «men» wordt uitgedrukt door een meervoud en dat deze omschrijving van 't passief in 't A. veel vaker gebruikt wordt, ook in gevallen waar onze taal geen volzin met een onbepaald «men» tot onderwerp toelaat. Dat een handeling als passief moet opgevat worden, blijkt in 't A. terstond daaruit dat het subjectkenmerk van een mv. of persoonlijk substantief ontbreekt en gedeeltelijk ook daardoor dat in t Praesens er of eh voor era gezegd wordt, en uh voor eru. In den verl. T. echter verschilt er is niet van 't Actief; evenmin eri in den Conjunctief. Ter nadere verduidelijking volgen hier eenige voorbeelden.

Ekpu ango in he iraijesu eranvi n'idanparikaKristo? wat zal ik doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Matth. 27, 22; er agaldei n'aui gai asenga et eti ohoai itaiupene, elke boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt uitgehouwen, / ,19, eh mun ati in pas u n'ohu au i gaia n'aopan ineing: uhpu agaldei n aui gai asenga et eti n'asau iran, de bijl is nu reeds aan den wortel der boomen gelegd; elke boom die geen goede vrucht voortbrengt zal worden uitgehouwen, 3, 10; eris apos Jesu Bedleem a n-pege Jutaia, Jezus werd geboren te Bethlehem in het land Judea, 2, 1, erisidim ika apu baptiso irak aiek, het was noodig datgij mij zoudtdoopen, 3, 14; ak n'upu Kaperneum, eris at ij ai gaua a n'ohatang, ja uphu ethainse gaua sepangko a n'aupat, o Kapernaum, gij waart verhoogd tot den hemel, maar gij zult in de hel nedergeworpen worden, 11,23; va uhpu adenaingn'iji itai tupahtaiunyumvai ati mi, opdat uwe aalmoezen aan de menschen verborgen blijven, 6, 10; eri atngei yin a n'au in gai atgeing, laat hem gedood worden aan het kruis, 27, 22; va uhpu eti aru n'edo has ura, opdat hun zonde (slechte daad)

niet zou gestraft worden, Mk. 1, 4.

In de bijbelvertaling vindt men e in plaats van eh bij el, indien, bijv.

Ele anvin'idai n'atimialupasa n'eompar ika Belsebub indien de heer des huizes Belzebub genoemd wordt, Matth. 10, 25. Dit is een geval, waarin zoowel in onze taal als in 'tEngelsch niet het passief gebezigd wordt, maar: «indien ze genoemd hebben», «if they have called». Een h

Sluiten