Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Idemoij, convalescent. Andere uitspraak van Edumoij ; i d u m d u m o ij van Edumdumoij.

IDID, zuigen. Misschien geredupliceerd i d = Jav. i s ë p , doch zie Idenided onder de N.

INGGA, plaats; hier. Oj. ngka. Het is niet bepaald «hier», zooals men kan opmaken uit ingga pam, aan den kant hierheen; inggaki, hier; ingga pok, zeewaarts.

IlKHA, to say what. L. ikha, uit ika, zeggen, en ha, wat?

ijei, naaien. Mal. djahit, Bat. djaït, Malag. djaïtrS. Ijepignaing, to couple, to tie. Vgl. Bat. padjaït, aan elkaar vastgehaakt zijn, en Fi. rfaita, coire.

Ijl, blazen van den wind. Oj. irir, dat blijkens den vorm in A. uit idir ontstaan is.

ijo, buiten. Onzeker of dit met Jav. dj aba, buiten, mag vergeleken worden; vormelijk lijkt j o meer te beantwoorden aan Mota sau, Mal. djauh, Jav. d o h , enz., doch dit beteekent «verte ; ver».

Ika, zeggen, spreken; doen. Men zou geneigd zijn dit woord in verband te brengen met Tomb., Tont. kua, zeggen, spreken; Day. koa, Iban. kua, Singk. Form. kwa, Hor. gua, doen; Day. kuan, in orde gebracht; Mao. kua, afgedaan; enz. Indien dit vermoeden juist is, moet k a onregelmatig uit kwa voortgekomen zijn, en blijft de i onverklaard. Intusschen mag wel opgemerkt worden dat ook Mota wa voorkomt als teeken van aanhaling, bijv. nang neia wa, toen (zeide hij) als volgt. Dit nu komt volkomen overeen met het gebruik van rakwa in Oj., gevormd uit kwa, zeggen. Oorspronkelijk kan A. ika, verondersteld dat het uit kwa is voortgekomen, beteekend hebben «te zeggen» of «wordt gezegd». Vgl. Flor. e gagua, zeide hij, terwijl gagua evenzeer «doen» beteekent; vgl. Codrington o. c. p. 537, vg.

ILPU, dient ter aanduiding van een collectief mv., van een menigte bijeenbehoorende personen of zaken; Tana rep uk. Het dichtst in vorm en beteekenis schijnt te staan Sang. k a 1 a w o, of Niasch 1 i w u, menigte, en Sesake 1 a v u -1 a v u, groeien. Zeker wel dichter of verder verwant zijn S. Cruz 1 e p u , Fi. 1 e v u, Sesake 1 a v u , Jav. 1 a w u, groot, zoodat de oudere vorm van ilpu moeielijk nauwkeurig te bepalen is: lëwuh of lawuh, doch in allen gevalle een secundaire stam van den wortel die in 't Oj. enz. luidt wuh, toenemen. In ilpa u hat, steenig, eig. menigte van steenen, is ilpa of een adjectief, gevormd met an uit ilpu, óf i 1 p a is een varieteit van ilpu, overeenkomende met Fate laba, veel, ook als meervoudsteeken gebezigd; de wortel is wah, ook in 't Jav. een varieteit van wuh. In S. Cruz lepa «geheel»,

Sluiten