Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoeftigen onder de studenten effende en hen allen zoo hartelijk ontving, dat het waarlijk geen wonder was, dat zij haar liefelijk tehuis met den naam van „Parnassus" bestempelden, zoo vol was het er altijd van muziek, bloemen en gezelligheid.

De vroegere twaalf jongens waren in al die jaren natuurlijk heinde en ver verspreid geraakt, maar die nog van hen in leven waren, herinnerden zich het oude Plumfield en kwamen van tijd tot lijd van alle windstreken opzetten, om hun wedervaren te vertellen, lachend de genoegens van het verledene te herdenken en de plichten van het heden met frisschen moed onder de oogen te zien; want zulk een tehuis en zulke herinneringen uit een onbezorgde jeugd houden de harten warm en de handen tot helpen bereid. Een paar woorden zijn voldoende om ieders geschiedenis te vertellen en dan kunnen wij dit nieuwe hoofdstuk van hun leven vervolgen.

Franz woonde bij een van zijn bloedverwanten, een koopman in Hamburg; hij was nu een jonge man van' zes en twintig jaar en maakte het best. Emil was de vroolijkste zeerob, die ooit de blauwe wateren van den oceaan doorkruiste. Zijn oom zond hem op een lange reis uit, in de hoop hem van dit avontuurlijk leven afkeerig te maken; maar hij kwam zoo opgetogen weer thuis, dat hij er klaarblijkelijk voor was geschapen. De Duitsche neef gaf hem daarna een goede leerschool op een van zijn eigen schepen, zoodat de jongen zich gelukkig voelde. Dan was nog steeds zwervende, want nadat de aardrijkskundige onderzoekingen in Zuid-Amerika waren afgeloopen, had hij in Australië de schapenteelt beproefd en was nu in Californië bezig met het opsporen van delfstoffen. Nat wijdde zich aan de muziek op het conservatorium en bereidde zich voor tot een verblijf van eenige jaren in Duitschland, om daar verder bekwaamd te worden. Tom studeerde in de medicijnen en deed zijn best er van te gaan houden. Jack was in de zaak van zijn vader en spande zijn krachten in om rijk te worden; Dolly, met Stuffy en Ned op het College, studeerde net als zij in de rechten. De arme, kleine, gebochelde Dick was dood, evenals Billy, maar niemand beklaagde

Sluiten