Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dit oogenblik barstte Josie, die aan het andere einde der veranda haar rol van buiten had zitten leeren, plotseling los met een gesmoorden kreet, en droeg Julia's toespraak bij het graf van Romeo, zoo aandoenlijk voor, dat de jongens haar toejuichten, Daisy er van rilde en Nan in zichzelf mompelde: „Veel te groote herseninspanning voor iemand van haar leeftijd."

„Ik ben bang, datje er toe zult moeten besluiten, Meta. Dat kind is een geboren tooneelspeelster. Wij hebben het er nooit zoo goed afgebracht, zelfs niet in „De Vloek van de Tooverheks," zei mevrouw Bhaer terwijl ze een bouquet van veelkleurige sokken aan de voeten van haar opgewonden en hijgend nichtje liet vallen, toen deze in een bevallige houding op de vloermat neerzonk.

„Dat is de straf voor mijn eigen hartstocht voor het tooneel, toen ik nog zelf een meisje was. Nu begrijp ik hoe het die lieve Mama te moede moet zijn geweest, toen ik haar smeekte actrice te mogen worden. Ik zal er nooit in kunnen toestemmen en toch ben ik misschien verplicht mijn hoop, mijn wenschen en plannen opnieuw te laten varen." Er klonk in de stem van zijn moeder iets verwijtends, wat John zijn zuster wel wat hardhandig deed oprichten, met het strenge bevel om „dien onzin ten minste te laten varen, als er menschen bij waren."

„Laat mij los, slaaf! of ik ga de „Krankzinnige Bruid" voorstellen met mijn treffendste Ha — ha!" riep Josie, hem aankijkende als een getergde jonge kat.

Toen zij weer op haar voeten was gezet, maakte zij een keurige buiging, en na op plechtigen toon te hebben aangekondigd: „Mevrouw Woffington's rijtuig is voor," zweefde zij de trap af en den hoek om, Daisy's scharlaken rooden shawl majestueus achter zich aansleepend.

„Is ze niet leuk ? Ik zou het op dit vervelende Plumfield niet kunnen uithouden, als dat kind er niet was om het hier een beetje op te vroolijken. Als zij ooit een stijve nuf wordt, ga ik er van door; pas dus maar op dat je haar talent niet in den kop verstikt," dreigde Ted met een boos gezicht tegen John, die nu op de trap stenographische aanteekeningen zat te maken.

DE WERELD in, 'ie druk. 2

Sluiten