Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestalte, blauwe oogen en blanke huid geërfd en de glanzend blonde lokken, die evenals de hare krulden. Ook — voor Amy een onuitputtelijke bron van vreugde — had zij liaars vaders mooien neus en mond, maar vrouwelijker en zachter. De eenvoudige, lange, witte schort stond haar uitstekend, en met de afgetrokkenheid, die den waren kunstenaar kenmerkt, arbeidde zij voort, ongevoelig voor de liefdevolle oogen die op haar gevestigd waren, totdat tante Jo binnenkwam met den uitroep: „Beste meisjes, scheidt nu eens uit met dat gemodder en hoort wat ik jullie te vertellen heb!"

Beide kunstenaressen wierpen hun gereedschappen neer en verwelkomden mevrouw Bhaei' met de meeste hartelijkheid, hoewel zij juist goed op dreef waren en haar komst hun een kostbaar uur deed verliezen. Zij waren druk in gesprek, toen Laurie, die door Meta geroepen was, ook binnenkwam, zich tusschen de twee zusters neerzette en met belangstelling naar het nieuws van Franz en Emil luisterde.

„De epidemie is uitgebroken en zal nu je heele kudde aantasten en verwoesten. Wees in de eerste tien jaren maar op elke soort van droomerijen en dwaasheden voorbereid, Jo. Je jongens worden groot en zullen zich hals over kop in een zee van moeilijkheden storten, van veel erger soort dan jij ze ooit hebt gehad," voorspelde Laurie, lachend om den half vroolijken, half koddigwanhopigen blik, die op haar gezicht verscheen.

„Ik weet het, en ik hoop in staat te zijn hen er uit te redden en in veilige haven te loodsen, maar het is een groote verantwoordelijkheid; zij zullen een voor een bij mij komen, in de stellige overtuiging dat ik hun kleine liefdesaffaires wel tot een goed einde kan brengen. Maar ik vind het toch wel aardig, en Meta is zoo sentimenteel uitgevallen, dat zij nu reeds bij voorbaat geniet," antwoordde Jo, die zich volstrekt nog niet ongerust maakte over haar eigen jongens, wier jeugd hen op 't oogenblik nog voor zoo iets vrijwaarde.

„Ik ben bang dat zij niet zoo erg genieten zal, wanneer onze Nat te dicht om haar Daisy begint heen te fladderen.

Sluiten