Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Mij goed; maar vergeet in het beryden van je stokpaardje, natuurlijk onder begeleiding van muziek, niet, dat Betsy, ofschoon nauwelijks vijftien jaar, veel meer ontwikkeld is dan de meeste meisjes van haar leeftijd, en niet als een kind behandeld moet worden. Zij is zoo'n kostbaar bezit. Hoe graag zou ik haar altijd even rein en schoon houden als het marmer dat haar zoo aantrekt."

Amy's stem klonk eenigszins droevig, terwijl haar blikken door de gezellige kamer zwierven, waarin zij zoovele uren met haar liefste kind had doorgebracht.

„Beurt om beurt," zooals wij altyd zeiden, wanneer wij allemaal tegelijk in den appelboom wilden zitten of de kaplaarzen wilden aanhebben," zei Jo levendig; „jullie moeten dus je dochter onder je beiden verdeelen en dan maar zien wie het meest voor haar kan doen."

„Dat zullen wij," antwoordden de ouders, lachend om de herinneringen, die Jo's vanouds-bekende lijfspreuk in hen opwekte.

„Wat vond ik het vroeger heerlijk op den tak van dien ouden appelboom te rijden! Geen levend paard heeft mij ooit zooveel genot of beweging verschaft," verzekerde Amy, uit het hooge venster kijkend, alsof zij daar den prettigen ouden boomgaard weer zag, en de kleine meisjes, die er altijd in speelden.

„En wat hebben wij een pret gehad met die kostelijke laarzen!" lachte Jo. „Ik heb er nu alleen de overblijfselen nog van. De jongens hebben ze tot op de zolen platgetrapt; maar toch houd ik ze nog in eere, en zou «r, als het mogelijk was, nog met het grootste plezier eens mee op de planken verschijnen."

„Ik herinner mij nog het best de koekepan en de sausijsjes. Wat hadden wij een pret 1 En wat lijkt het al lang geleden!" riep Laurie, de twee vrouwen vóór hem aanstarende, alsof hij zich moeilijk kon voorstellen, dat deze ooit de kleine Amy en de wilde Jo waren geweest.

„Zeg nu maar niet dat wij oud worden, heer gemaal I Wij staan alleen maar in vollen bloei en vormen een mooie bouquet, te midden van onze knoppen," antwoordde Amy, de plooien van haar rose mousselinen japon glad strijkend,

Sluiten