Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik zal probeeren haar in te lichten. Maar aangezien ik geen meisjes heb, is mijn meening niet veel waard en zal die haar waarschijnlijk pijnlijk aandoen ; want ik zal haar zeggen, dat zij ze moet laten rondloopen en spelen en er flinke, stevige menschen van maken, eer ze over een loopbaan begint te spreken. Aan zich zelf overgelaten zullen zij "wel gauw toonen wat er in hen zit en wat zij willen."

„Hier is een jongmensch die u wil vragen, met wal voor soort meisje hij zal trouwen, en of u er ook eenigen kent zooals u ze beschrijft."

„Geef hem Nan's adres op, en wacht dan eens af wat hij voor antwoord krijgen zal," stelde Ted voor, bij zich zeiven besluitend, het zoo mogelijk zelf te doen.

„Deze is van een dame, die u haar kind in bewaring wil geven en geld ter leen vraagt om vooreen paar jaren kunststudies in het buitenland te maken, 'k Zou het doen en mijn krachten eens aan een meisje wagen, Moeder."

„Neen, dankje; ik blijf bij mijn eigen vak. Wat is dat voor een brief? Hij ziet er vreeselijk uit, naar de vlekken te oordeelen," vroeg tante Jo, die zich bij haar dagtaak graag amuseerde, met pogingen om van buiten naar den inhoud van haar vele brieven te raden. Naar den onsamenhangenden stijl te oordeelen, scheen dit een gedicht te zijn van een bewonderaar, die niet goed bii het hoofd was. J

AAN J. M. B,

„O! was ik een heliotroop,

Dan zou ik voor dichter spelen;

Ik gaf u wat van mijn geur En de wereld kon het niet schelen.

Uw gestalte als een boom,

Die Phoebus des morgens laat groeien

Uw wang als de spiegel der zee,

Waar in Mei de rozen op bloeien.

Uw woorden z(jn goed en klaar;

Ik zal u prijzen en loven;

ls uw ziel den kerker ontvlucht,

Dan wordt zy een bloem daar boven.

Sluiten