Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zij is ongeveer zestig jaar, op Nova-Zembla geboren vandaag juist veertig jaren gehuwd, en heeft elf dochters. Nog iets, mijnheer ?" en Teds's leuke gezicht vormde zoo'n grappige tegenstelling met zijn dwaze antwoorden, dat de verslaggever zich gewonnen moest geven en lachend den aftocht blies, juist toen een dame, gevolgd door drie vergenoegd uitziende meisjes, de stoep opkwam.

„Wij kotr.en heelemaal van Oshkosh, en wilden niet naar huis terugkeeren, zonder die lieve, „tante Jo," te hebben opgezocht. Mijn dochters verslinden haar boeken en zijn vreeselijk verlangend haar ook eens zelf te zien. Ik weet wel dat het nog wat vroeg is, maar wij moeten Holmes en Longfellow en andere beroemde personen ook no» gaan zien; daarom kwamen wij hier maar het eerst. Ze° haar maar dat mevrouw Erastus Kingsburv Parrnalee er 'S Oshkosh. Wij hebben geen haast, en kunnen hier eerst wel wat rondkijken, als zij nog niet klaar is om bezoek te ontvangen.

Deze woorden werden met zoo'n verbazende radheid ^esproken, dat Ted niet anders kon doen dan de knappe jonge dames verbaasd aanstaren, die hun zes blauwe oogen zoo smeekend op hem gevestigd hielden, dat zijn aangeboren galanterie hem gebood, haar ten minste beleefd te woord te staan.

„Mevrouw Bhaer is niet te spreken vandaag — juist uitgegaan, geloof ik; maar u kunt den tuin en het huis bezichtigen, als u er lust in hebt," mompelde hij, terugtredend toen de vier dames, verrukt om zich heen ziende, naar binnen drongen.

„O, als 't u belieft! Aardige lieve plaats! Hierschrijft zij, niet waar ? Zeg mij eens, is dit niet haar portret ? rrecies zooals ik mij haar had voorgesteld!"

Met deze en andere uitroepen, bleven de dames stilstaan voor een mooie plaat, die de doorluchtige mevrouw .Norton, met bezield gelaat, een pen in de hand en getooid met diadeem en paarlen halssnoer, voorstelde

Met moeite zijn lachen bedwingend, wees Teddy op. een bizonder slecht geslaagd afbeeldsel van mevrouw March, dat achter de deur hing en haar zelf altijd veel

Sluiten