Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan hij zich met de arme Dakota-Indianen gaan bezighouden, en daar werkelijk nuttig zijn. Voor zoo'n buitengewone taak is hij bizonder goed berekend, en ik hoop, dat hij er toe zal besluiten. Geweldenaars bestrijden en onderdrukten helpen, dat zijn twee zaken, uilmuntend geschikt om hem zijn gevaarlijke hartstochten te leeren bedwingen, terwijl dit leven hem beter zal bevallen dan een kalmer bestaan tusschen schaapskooien en boekweitvelden.

„Ik hoop liet. — Wat is dat?" En mevrouw Bhaer boog zich voorover om te luisteren, toen de eenparige uitroepen van Ted en Josie haar aandacht trokken.

«Een mustang? i) Een heusche levende mustang! waar we op kunnen rijden. Dan, je bent een bovenste beste!" riep de jongen.

„En een heel Indiaansch kostuum voor mij! Nu kan ik voor Namiska spelen, als de jongens „Metamora" de Leeuw der Prairiën" opvoeren," voegde Josie er in de handen klappend bij.

„Een stierenkop voor Betsy! Goeie hemel, Dan, hoe kom je er bij zoo'n afschuwelijk ding voor haar mee te brengen?" vroeg Nan.

„Ik dacht dat het goed voor haar zou zijn eens naar een torsch en natuurlijk model te kunnen boetseeren. Er komt niets van haar terecht, wanneer zij voortgaat met verwijfde goden en vertroetelde katjes na te maken," antwoordde de oneerbiedige Dan, die zich nog herinnerde, hoe Betsy, den laatsten keer dat hij thuis was, in de keuze van een model weifelde tusschen een Apollo-kop en haar Cypersche kat.

„Dank je — ik zal 't probeeren, en als 't mij niet gelukt, kunnen wij den buffel in de gang ophangen, als een aandenken aan jou," zei Betsy, verontwaardigd over de beleediging haar goden aangedaan, doch te welopgevoed om het te toonen, behalve in haar stem, die wel beleefd, maar ook erg koel klonk.

„Jij zult zeker niet met de anderen meekomen naar

1) Wild paard uit de pampas -van Z. A.

Sluiten