Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn woorden en daden, verlangend om een goeden indruk te weeg te brengen. De gezellige omgeving verwarmde zijn eenzaam hart, het beschavend voorbeeld dreef hem tot zelfcritiek aan, en de veranderingen die gedurende zijn afwezigheid in hem en anderen hadden plaats gegiepen, maakten het oude tehuis tot een geheel nieuwe wereld. Na het leven in Californië was het hem een genot en een ontspanning hier te zijn, omringd door bevriende gezichten, die hem veel hielpen vergeten waar hij spijt van had, en hem versterkten in zijn besluit, het vertrouwen der jongens, en de achting der meisjes weer ten

volle te verdienen.

De dagen werden doorgebracht met rijden, roeien en het maken van uitstapjes; de avonden gewijd aan tooneelspel, muziek en dans, en iedereen zei, dat het in jaren niet zoo'n prettige vacantie was geweest. Betsy hield haar belofte en liet het stof zich ongehinderd verzamelen op haar geliefkoosde klei, terwijl zij de anderen op hun uitstapjes vergezelde of muziek maakte met haar vader, die zich verheugde in de frissche rozen op haar wangen en den helderen lach, die de vroegere droomerige uitdrukking van haar gezichtje verdreef. Josie kibbelde minder met Ted, want Dan had een eigenaardige manier van haar aan te zien, die haar onmiddelijk deed bedaren en een bijna even goeden invloed op haar oproerigen neef oefende. Maar Ocloo deed nog het meest voor den drukken jongen. De bekoorlijkheden van zijn fiets, de vroegere lust van zijn leven, werden geheel door de hare overschaduwd. Van den morgen tot den avond bereed hij het onvermoeide dier en hij werd merkbaar dikker, tot groote vreugde van zijn moeder, die vreesde dat haar boonenstaak uit zijn kracht zou groeien.

Demi, verkortte zich den tijd met iedereen te photographeeren, dien hij overhalen kon om voor hem te poseeren, en bracht onder vele misbaksels eenige uitstekende proeven voort; want hij bezat een goeden smaak voor t groepeeren en een eindeloos geduld. Dan vond hij een juweel — want gewillig poseerde deze in zijn Mexicaansch kostuum met hond en paard er bij, en hij was altijd goed te treilen.

Sluiten