Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te midden van het vroolijk samenzijn in die heerlijke zomerdagen, begrepen zij, dat zij niet langer kinderen waren, en bespraken ze, spel en scherts voor een korten poos vergetend, dikwijls ernstig elkanders plannen en wenschen, als verlangden zij elkaar te kunnen raden en helpen, voordat de uiteenloopende levenspaden hun aan elkanders oog onttrokken.

Een paar weken was al de lijd, die hun overbleef Toen lag „de Brenda," zeilree, Nat zou van New-York vertrekken en Dan zou meegaan om hem aan boord te brengen, want zijn eigen plannen kwamen langzamerhand in zijn brein tot rijpheid en hij verlangde bezig te zijn en er een begin van uitvoering aan te geven. Ter eere van de reizigers werd op Parnassus een afscheidsfeest gegeven, en allen vertoonden zich in hun beste pak en vroolijkste stemming. Ook George en Dolly vereerden het met hun tegenwoordigheid, naar de laatste mode gekleed, en zagen er uit om door een ringetje te halen, zoodat ze den spotlust van Josie wekten. Jack en Ned betuigden hun leedwezen en wenschten veel genoegen, maar niemand was rouwig om hun afwezigheid : want beiden behoorden tot wat tante Jo haar „misbaksels" noemde. De arme Tom geraakte, als gewoonlijk, weer in verlegenheid, door zijn hoofd in te wrijven met een sterkriekende pomade, in de ijdele hoop zijn stugge haren minder weerbarstig te maken en ze glad en losjes te kunnen laten hangen, zooals de mode voorschreef. Ongelukkig plakten zijn eigenzinnige krullen nog dichter opeen, en de geuren van een half dozijn kapperswinkels bleven hem aankleven, ondanks zijn wanhopige pogingen, om ze te verdrijven. Nan wilde hem niet in haar nabijheid dulden en werkte geducht met haar waaier, zoodra zij hem in 't gezicht kreeg; dit sneed hem door de ziel en hij gevoelde zich als den Peri, wien den toegang tot het Paradijs was ontzegd. Natuurlijk werd hij op den koop toe door zijn makkers uitgelachen, en niets dan de onbedwingbare opgeruimdheid van zijn gemoed, bewaarde hem voor wanhoop.

Emil was schitterend in zijn nieuwe uniform en danste

Sluiten